NATUURGEBIEDEN EN BIODIVERSITEIT

In Noord-Holland zijn 24 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn aangewezen vanwege de waardevolle habitats en de bijzondere planten- en diersoorten die hier voorkomen. In Natura2000-gebieden worden de aanwezige soortenrijkdom extra beschermd door de bodem-, lucht- en waterkwaliteit voortdurend te monitoren en op orde te houden en/of te brengen. De beschermde status heeft al tot positieve resultaten geleid, zoals de terugkeer van diverse planten- en dierensoorten. Echter, de biodiversiteit staat sterk onder druk, met name in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

De provincie werkt verder aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In Noord-Holland worden op deze wijze natuurgebieden, die zijn verspreid over de hele provincie, aan elkaar verbonden. Dat gebeurt door watergangen, natuurbruggen, bermen en andere natuurlijke verbindingen aan te leggen. Doordat natuurgebieden groter worden, kunnen soorten zich beter voortplanten en zijn de soorten die er leven beter bestand tegen klimaatveranderingen. Het completeren en verbinden van NNN-gebieden helpt de biodiversiteit te beschermen.

De veenweidegebieden van Noord-Holland zijn uniek en bieden een leefomgeving voor bijzondere planten zoals de vleesetende zonnedauw en zeldzame dieren zoals de Noordse woelmuis. Gezonde veengebieden zijn van grote waarde voor opslag van CO2 en voor een goede waterhuishouding.

De belangrijkste programmapunten:

 • We werken aan integraal natuurbeleid. Waarbij er overal een basiskwaliteit natuur aanwezig is. Ook in de stad. Dit betekent dat natuur overal en voor iedereen bereikbaar moet zijn.
 • We versnellen het uitbreiden van de natuur en zorgen ervoor dat ons provinciaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) uiterlijk in 2027 is voltooid.
 • Festivals zijn mogelijk in Noord-Holland maar niet in Natura2000 gebieden. En zo lang ze voldoen aan duurzaamheids- en natuureisen, waarbij ook een maximum moet komen op een stapeling van activiteiten in specifieke natuurgebieden.
 • Plezierjacht wordt verboden in Noord-Holland. Beheerjacht is alleen toegestaan wanneer diervriendelijkere alternatieven hebben gefaald

WATER

De waterschappen zijn belast met het beheren van de waterhuishouding in de provincie. Het provinciaal bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden van het waterschap en stelt de kaders en de doelen op ten aanzien van het waterbeheer. We willen uiterlijk in 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

In de KRW is vastgelegd dat overheden de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moeten verbeteren. Ook moet de huidige vervuiling worden teruggedrongen en moet duurzaam watergebruik worden gestimuleerd. Volgens de KRW moeten er maatregelen worden getroffen om droogte en/of overstromingen te voorkomen.

Zoals het er nu naar uitziet zullen veel watersystemen in 2027 nog niet voldoen aan de gestelde richtlijnen. GroenLinks vindt het van belang dat de provincie hier meer aandacht aan besteedt. Lukt het ons namelijk niet dan wordt dit, volgens experts, net zo’n groot probleem als de stikstofuitstoot. We zullen maatregelen treffen om zo snel mogelijk aan de richtlijnen te voldoen. We kiezen voor duurzaam waterbeheer. Dat betekent niet alleen het afvoeren van overtollig water, maar ook het besparen van water door (her)gebruik en opslag voor tijden van droogte.

De belangrijkste programmapunten:

 • Het IJsselmeer is één van de belangrijkste drinkwaterbronnen. Samen met drinkwaterbedrijf PWN zorgen we dat het IJsselmeer een robuuste en stabiele drinkwaterbron blijft.
 • We zijn voor een eerlijker belastingstelsel voor waterbeheer en waterzuivering. De grote verbruiker en de grote vervuiler betalen evenredig.
 • We maken de Waterschappen democratischer door ons in te zetten voor het verder terugdringen van het aantal geborgde zetels.

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE

Noord-Holland kent wonderschone landschappen en een rijke cultuurhistorie. Van de heidegebieden in het Gooi tot de onderwaternatuur in de Noordzee. De veenweidegebieden van Noord-Holland, bijvoorbeeld, zijn uniek in Nederland en bieden een leefomgeving voor bijzondere planten en zeldzame dieren die alleen hier voorkomen.

De natuur in Noord-Holland staat echter zwaar onder druk. De aanleg en verbreding van (snel-)wegen doorsnijden landschappen. Dit heeft een negatief effect op de biodiversiteit in de provincie.

GroenLinks wil dat dieren en planten de ruimte krijgen en dat bijzondere soorten extra worden beschermd. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van natuurschoon en groen in de buurt. Een groene omgeving zorgt voor een grotere klimaatbestendigheid. Het beschermt tegen hittestress en het zorgt ervoor dat hemelwater beter kan worden opgevangen.

De ontwatering van de Nederlandse bodem, in Noord-Holland vooral in de veenweidegebieden, heeft diverse negatieve gevolgen. Door de ontwatering daalt de bodem met een afnemende biodiversiteit als gevolg. Verdroging van het veenweidegebied leidt tot een grotere CO2-uitstoot. Naar schatting 5% van de totale uitstoot in Nederland is het gevolg van de verdroging van onze veengronden.

Vernatting van de bodem kan meerdere problemen tegengaan. Het stopt de bodemdaling. Het vermindert de CO2-uitstoot en het vergroot de biodiversiteit. Bovendien kan het kweken van planten in een nattere omgeving ook economisch waardevol zijn. Een voorbeeld is de Lisdodde, deze plant zuivert het oppervlaktewater, sommige delen van de plant zijn eetbaar en andere delen kunnen uitstekend gebruikt worden als natuurlijk isolatiemateriaal in bijvoorbeeld de woningbouw. GroenLinks is voor de verbrakking van veenweidegebieden die in het verleden ook brak waren.

De belangrijkste programmapunten:

 • We stellen een landschappelijke kustvisie op om de karakteristieken van onze drie mooie kusten te beschermen; de Waddenkust grenzend aan het UNESCO Werelderfgoed, de zoute Noordzeekust met de prachtige duinen, en de kust van de voormalige Zuiderzee met de oude steden en de vissersdorpen aan het Markermeer en IJsselmeer.
 • De provincie ondersteunt en draagt actief bij aan het Amsterdam Wetlands project om 12.000 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen in het veenweidegebied tussen Amsterdam en Alkmaar.

GROEN EN RECREATIE

We kiezen voor een groen Noord-Holland; iedereen in onze provincie heeft groen in de buurt en iedereen kan genieten van de natuur. Ook in verstedelijkte gebieden. Groen en natuur in de buurt is bewezen belangrijk voor ieders welzijn en geluksgevoel. We vinden dat alle Noord-Hollanders ontspanning moeten kunnen vinden in onze groen- en recreatiegebieden. De woningbouwopgave en de groei van ons inwoneraantal moet gepaard gaan met de groei van ruimte voor groene recreatie en sport. 

De belangrijkste programmapunten:

 • Er wordt onderzocht wat de optimale balans is tussen recreatief gebruik en natuurwaarden. De handhavingsmogelijkheden van provincie en omgevingsdienst worden uitgebreid zodat iedereen kan blijven genieten van de natuur.
 • We evalueren het functioneren van de recreatieschappen. Bijvoorbeeld in het Geestmerambacht. We nemen de regie terug waar we zien dat de organisatie onvoldoende slagkracht heeft om de balans tussen recreatie en natuur(ontwikkeling) te handhaven.
 • Scholen worden gestimuleerd buitenonderwijs aan te bieden aan leerlingen, bijvoorbeeld op hun schoolplein of in de buitenruimte. De provincie ondersteunt scholen bij het verduurzamen van schoolgebouwen en het vergroenen van schoolpleinen.

DOWNLOAD HET GEHELE PROGRAMMA HIERONDER 👇