Klimaat en Energie

De afgelopen periode is de energietransitie in Noord-Holland goed op gang gekomen. Te strenge regels voor plaatsing van windmolens zijn geschrapt. Daar zijn we trots op. Nu is het zaak om de vaart in de energietransitie te houden. Er is veel steun, maar er leven ook veel zorgen onder inwoners. GroenLinks wil samen tot goede plannen komen om de energieopwekking in onze provincie te organiseren. Het is belangrijk dat inwoners meedenken en meeprofiteren van de transitie.

Als provincie pakken we een grotere rol bij de organisatie en planning, omdat dit voor gemeenten in de praktijk vaak lastig is. Wind en zon blijven de belangrijkste bronnen voor het opwekken van duurzame energie.   

Intussen wacht de komende periode nog een grote opgave: de warmtetransitie. We moeten onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen en kunnen het ons niet permitteren afhankelijk te zijn van Rusland. In onze provincie zijn de eerste stappen gezet met warmtesystemen van HVC en de Nieuwe Meer. Ook bieden we meer ruimte aan innovatieve technieken als geothermie, aquathermie en zonthermie.. Daarbij zoeken we de samenwerking met energiecoöperaties, gemeenten en woningbouwcorporaties. In een klimaatrechtvaardig Noord-Holland doet iedereen mee en profiteert iedereen van de veranderingen.

De belangrijkste progammapunten:

  • Om de aarde leefbaar te houden moeten we de opwarming ervan beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius. Voortaan is deze 1,5 graad het uitgangspunt van het Noord-Hollands klimaatbeleid. Dit is ons uitgangspunt voor de reductie die nodig is vóór 2030 en de periode daarna.
  • We onderzoeken de mogelijkheid van een provinciaal warmtebedrijf. Hierdoor wordt warmte weer publiek eigendom.
  • De energietransitie kan alleen slagen als die op een eerlijke manier plaatsvindt. De provincie zorgt ervoor dat de streefnorm uit het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd. We realiseren bij alle nieuwe projecten minstens 50 procent lokaal eigendom bij de opwekking van hernieuwbare elektriciteit.
  • Noord-Hollandse woningen zijn in 2030 van het aardgas af en in 2035 klimaatneutraal. Buurten die niet klimaatneutraal gemaakt kunnen worden, worden aangesloten op warmtenetten. We helpen gemeenten met de coördinatie van de warmtetransitie.
  • Een van de grootste problemen in de energietransitie is het tekort aan arbeidskrachten. We gaan actief met mbo’s in gesprek om oplossingen te vinden.

Circulaire Economie

Voor GroenLinks is er geen andere economie dan een circulaire economie. Uit het Circularity Gap Report blijkt dat een circulaire economie kan helpen tot 85% van de klimaatdoelstellingen te behalen. We ontwikkelen als provincie instrumenten die eraan bijdragen dat ondernemers in 2030 klaar zijn voor de toekomst. GroenLinks NoordHolland zet in op een regionale economie waar brede welvaart belangrijker is dan snelle winst. We werken veel samen met andere overheden. Bijvoorbeeld in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij het stimuleren van kortere ketens. Sociale en circulaire ondernemingen die ondersteuning nodig hebben, kunnen putten uit een door de provincie opgericht investeringsfonds. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen, waar de provincie aan deelneemt, gaan meer sociale en duurzame eisen stellen aan de leningen en investeringen die daaruit worden gefinancierd. Ook worden werknemerscoöperaties ondersteund. Dat zijn bedrijven waar werknemers mede-eigenaar zijn. Daarnaast wil de provincie meer invloed op hoe bedrijventerreinen worden benut en ingericht. Vergunningen worden verleend aan bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan goede banen en een groene economie. Zo voorkomen we bijvoorbeeld de ongewenste vestiging van grote distributie- en datacentra zonder bedrijvigheid.

De provincie werkt aan een circulaire economie. We moeten koploper zijn op het gebied van circulariteit. Dat doen we door op alle vlakken duurzaam in te kopen en aan te besteden; van groene stroom tot circulaire gebouwen. We kiezen voor de maakindustrie ten koste van het schuiven met dozen in distributiecentra zonder toegevoegde waarde. Maar wel een maakindustrie die uitgaat van circulariteit, waarbij geen voedsel en grondstoffen worden verspild. Zo is bijvoorbeeld in de textielketen (een van de meeste vervuilende industrieën ter wereld) heel veel terrein te winnen. Ook hier zien we prachtige initiatieven ontstaan vanuit de markt. Het bewijs dat het mogelijk is om een meer circulaire keten te realiseren.

De belangrijkste progammapunten:

  • Economische groei ten koste van de aarde is niet langer houdbaar. We gebruiken het donutmodel van Kate Raworth als inspiratie voor de economie van Noord-Holland.
  • We hebben in 2026 in elke regio een Circulaire Bouwhub waar waardevolle materialen van bouwbedrijven uit de regio kunnen worden heen gebracht om opnieuw te worden verkocht.
  • Alle nieuwe woningen krijgen een grondstoffenpaspoort. Hierdoor wordt duidelijk welke grondstoffen zijn gebruikt en waar ze vandaan komen. In 2027 is minimaal 50% van alle bouwmaterialen circulair. 

Download het gehele programma hieronder 👇