1. De provincie stimuleert de ontwikkeling van kansrijke nieuwe bronnen van duurzame energie. Om burgers en ondernemers meer handvatten te geven, komt er een energiekaart die de duurzame-energiepotentie van de gehele provincie weergeeft.
  2. Het Steunpunt Duurzame Energie wordt voortgezet en krijgt een uitgebreider taak; het steunpunt, dat nu uitsluitend ten dienste staat van gemeenten, gaat ook voorzien in informatie en ondersteuning bij het ontwikkelen van duurzame burgerinitiatieven gericht op energiebesparing.
  3. Noord-Hollandse woningen zijn in 2030 van het aardgas af en in 2035 klimaatneutraal. Buurten die niet klimaatneutraal gemaakt kunnen worden, worden aangesloten op warmtenetten. Indien gebruik wordt gemaakt van warmtenetten hebben laagtemperatuur-netten de voorkeur, deze netten dienen op termijn uit duurzame bron te komen. De provincie stimuleert samenwerking tussen corporaties, ondernemers, huurders en huiseigenaren om klimaatneutraal te bouwen en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. De kennisdeling tussen gemeenten op dit vlak wordt bevorderd en de provincie moedigt woning- en vastgoedbezitters aan te investeren in energiebesparing, ondersteund met energieleningen en praktische informatie.
  4. De provincie geeft samen met gemeenten aan de Omgevingsdiensten de opdracht aan de slag te gaan met energiebesparing bij bedrijven en maatschappelijke instellingen. Achterblijven wordt niet geaccepteerd. De wettelijke verplichting voor ondernemers om energiebesparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen te nemen, wordt door de provincie beter gehandhaafd.
  5. Het Noord-Hollandse ‘Wind-Op-Land’-beleid wordt zo snel mogelijk herzien: de rem die momenteel op windenergie zit gaat eraf en er komt meer aandacht voor draagvlak en burgerparticipatie. De Provincie Noord Holland gaat.
  6. Zonne-opstellingen kunnen zowel op daken als in het landschap worden gerealiseerd. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij noodzakelijk. De provincie stelt al haar vastgoed en infrastructuur beschikbaar voor zonneenergie en stimuleert partners en gemeenten dit ook te doen.
  7. Initiatieven op het gebied van duurzame energie die een groot draagvlak hebben en waarin omwonenden gaan participeren kunnen aanspraak maken op praktische en financiële ondersteuning in de opstartfase van het initiatief.
  8. Subsidies voor energiebesparing en -opwekking worden zo veel mogelijk gericht op collectieven en burgerinitiatieven.
  9. Biomassa kan in de overgangsfase naar een fossielvrije economie gebruikt worden, maar uitsluitend van lokale bronnen. Het gebruik van restwarmte komt op termijn ook uitsluitend uit duurzame bronnen.
  10. De kolencentrale aan de Hemweg wordt zo snel mogelijk gesloten.