Noord-Holland kent wonderschone landschappen en een rijke cultuurhistorie. Van de heidegebieden in het Gooi tot de onderwaternatuur in de Noordzee. De veenweidegebieden van Noord-Holland, bijvoorbeeld, zijn uniek in Nederland en bieden een leefomgeving voor bijzondere planten en zeldzame dieren die alleen hier voorkomen. Deze gebieden staan echter zwaar onder druk. De aanleg en verbreding van, bijvoorbeeld (snel-)wegen, doorsnijden landschappen.

GroenLinks wil dat dieren en planten de ruimte krijgen en dat iedereen kan genieten van het prachtige landschap. Daarom beschermen we landschapppen, breiden we deze uit en zorgen we dat ze toegankelijk zijn.

Onze speerpunten

  • We gaan voor een versterking van onze unieke waardevolle landschappen. Vooral de provinciale landschappen en gebieden met een UNESCO werelderfgoed-status. We streven ernaar deze gebieden uit te breiden.
  • We zetten ons in voor een kustvisie om de karakteristieken van onze drie mooie kusten te beschermen, waaronder de Waddenkust grenzend aan het UNESCO Werelderfgoed. We willen de natuur in het Waddengebied zoveel mogelijk met rust laten door een einde te maken aan schadelijke activiteiten zoals gasboringen.
  • We beschermen het open landschap en geven de voorkeur voor het realiseren van nieuwe woningen binnen de bebouwde omgeving.
  • Het veen in Noord-Holland wordt beschermd. Door het waterpeil te verhogen (vernatting) wordt bodemdaling en CO2-uitstoot tegengegaan. Daarnaast zijn wij voor het verbrakken van veenweidegebieden (zoals polder Westzaan) die vroeger ook brak waren. Verbrakking draagt bij aan het herstel van oorspronkelijke natuurwaarden.
  • De provincie ondersteunt en draagt actief bij aan het Amsterdam Wetlands project om 12.000 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen in het veenweidegebied tussen Amsterdam en Alkmaar.