Een ander landbouwsysteem is hard nodig. Een systeem dat zorgt voor gezond en duurzaam geproduceerd voedsel dat voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. Het huidige systeem is vastgelopen en biedt onze boeren geen perspectief. De exportgerichte productie van bijvoorbeeld bloemen en zuivel is ongewenst én onhoudbaar in onze dichtbevolkte provincie. Wij zijn voor een systeem waarin kleinschalig opererende agrarische bedrijven economisch gezond kunnen zijn. Dit is de landbouw die we willen stimuleren. Dus werken we aan een socialer en duurzamer landbouwbeleid dat boeren perspectief biedt.

In Noord-Holland zijn gelukkig veel boeren die vooroplopen met natuurinclusieve kringlooplandbouw. Zij laten zien dat het ook anders kan. Zij dragen bij aan een hogere biodiversiteit, een groter dierenwelzijn en beter landschapsbeheer. We zijn voorstander van lokale productie en verkoop en dat boeren een betere onderhandelingspositie krijgen tegenover supermarkten. GroenLinks staat zij aan zij met de boeren in Noord-Holland die iedere dag vanuit die overtuiging aan natuurinclusieve landbouw werken.

Wij vinden het essentieel dat de rijkdom van onze bodem behouden blijft, daarom moet de stikstofuitstoot omlaag. Door deze hoge stikstofdepositie verzuurt onze bodem en verdwijnen vele planten- en boomsoorten. Het gevolg is een sterk afnemende biodiversiteit en ook een minder gezonde leefomgeving voor onszelf. Ook het gebruik van landbouwgif zorgt voor een aantasting van onze gezondheid en voor een afname van insecten, vogels en andere dieren. Dat moet veranderen. We zijn voor gifvrije landbouw en we houden vast aan een halvering van stikstof in 2030. Het is tijd voor een nieuwe visie op onze landbouw. Een visie waarin landbouw en natuur niet gescheiden zijn, maar gelijkwaardige onderdelen zijn van hetzelfde systeem.

Onze speerpunten

  • We staan voor landbouw die gezond en toekomstbestenndig is voor natuur en mens. Een goede bodemkwaliteit, verbetering van biodiversiteit en de productie van gezond voedsel gaan hand in hand. Dat vraagt om vermindering van het gebruik van kunstmest en landbouwgif, om lichtere landbouwmachines, om meer gewasrotatie, om een kleinere veestapel.
  • Veeteelt wordt weer grondgebonden. Dat betekent dat er niet meer vee wordt gehouden dan waar het land in kan voorzien. Boeren hoeven dan niet langer mest en veevoer te importeren. Er is in Noord-Holland geen plek voor bio-industrie en megastallen.
  • We houden vast aan de doelden om stikstof in 2030 met 50% terug te brengen. In 2040 moet de neerslag van stikstof in alle Natura2000-gebieden zijn teruggebracht onder waarden die de schadelijk zijn voor de natuur. We creëren een provinciaal transitiefonds om boeren hierbij te hebben.
  • We ondersteunen initiatieven voor lokale, natuurvriendelijke voedselproductie en andere vormen van community supported agriculture. Hierin werken boeren en burgers samen. Bijvoorbeeld aan (verticale) stadslandbouw, voedselbossen en herenboeren
  • Op land van de provincie mag uitsluitend nog biologische en natuurinclusieve landbouw plaatsvinden.
  • De teelt van bollen in Noord-Holland verbruikt enorm veel gif in zeer kwetsbare gebieden. In de toekomst is er in Noord-Holland alleen nog plaats voor een meer duurzame bollenteelt.
  • De provincie Noord-Holland helpt mensen gezonder te eten. Bijvoorbeeld door informatieve campagnes te voeren. Onder gezond voedsel verstaan we het nuttigen van voedsel met een goede voedingswaarde en een zo klein mogelijk impact op het milieu.
  • De provincie ondersteunt de eiwittransitie, waarbij de consumptie van vlees en zuivel wordt teruggedrongen ten gunste van gezond en plantaardig voedsel.
  • De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door alleen gebruik te maken van plantaardige catering bij evenementen en bij gelegenheden die door de provincie worden gesponsord.