Zita blogt: D66 en CDA spelen weidevogels, landbouw en natuur tegen elkaar uit

Voor de weidevogel is de uitdrukking ‘twee voor twaalf’ inmiddels een understatement. Vogels als de veldleeuwerik, grutto en scholekster zijn inmiddels zo zeldzaam geworden dat ze op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten staan. Van bewoners uit geheel Noord-Holland, vogelwerkgroepen en andere vogelliefhebbers krijgen wij schrijnende verhalen te horen over hoe het vroeger was met de vogelstand en nu.  De provincie speelt een belangrijke rol in het weidevogelbeheer. De weidevogels kunnen zichzelf niet beschermen en dus moet de provincie haar taak oppakken als beschermer van de biodiversiteit en het culturele landschap van Noord-Holland.

Een andere belangrijke taak voor de provincie is de opdracht om het Natuurnetwerk Nederland voor 2027 te voltooien. Door natuurgebieden te verbinden kunnen planten en dieren zich veel beter verspreiden. En dat is hard nodig ook: volgens een recent rapport van Alterra (2015) is er nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit in Noord-Holland over. Werk aan de winkel dus!Wat GroenLinks betreft is het belangrijk om te investeren in natuur, mede voor de weidevogels.

Het CDA, en tot onze grote verbazing ook D66 in Noord-Holland, zien dit anders. In het blad ‘Boerderij’ verbinden ze de redding van de weidevogels aan de landbouw die plaatsvindt op de gronden die moeten worden omgezet naar natuur binnen het Natuurnetwerk. Met andere woorden: D66 en CDA breken met het huidige coalitieakkoord dat ze zelf hebben getekend en kiezen ervoor het Natuurnetwerk niet af te ronden. Onder het mom van het redden van de weidevogel, willen zij deze gronden beschikbaar houden voor landbouw. CDA en D66  vergeten hierbij dat na afloop van een zesjarig beheercontract de ploeg weer in de grond kan en de agrariër geen rekening meer hoeft te houden met agrarisch natuurbeheer. Anders gezegd: hij kan dan gewoon weer terugkeren naar de normale agrarische bedrijfsvoering en die gronden als zodanig op de markt brengen. Hun voorstel verdient op zijn minst het predicaat ondoordacht. Ze roepen hier ook de verdenking over zich af dat ze het aaibare imago van de weidevogels gebruiken om de agrarische bestemming van de gronden voor boeren zeker te stellen.

Boeren zijn belangrijke partners
Boeren beheren samen een groot deel van het landschap in Noord-Holland en zijn daarmee één van de belangrijkste partners in het verbeteren van de biodiversiteit in onze provincie. Voor de boeren in Noord-Holland is het momenteel moeilijk om rond te komen van de landbouw, mede door de prijzenoorlog en de druk om zoveel mogelijk te produceren. Door boeren kansen te geven met natuur geld te verdienen en de mogelijkheden van multifunctionele landbouw toe te passen op het eigen bedrijf geven we de boeren kansen om hun bedrijf duurzaam in te richten.

Elke boer in Noord-Holland moet de kans krijgen om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw, dit moet niet afhankelijk zijn van de plek van zijn land. Juist buiten het Natuur Netwerk is het van enorm belang voor mens, dier en milieu dat het areaal duurzame landbouw wordt vergroot. En natuurlijk; in de praktijk is het omschakelen van intensieve naar natuurinclusieve landbouw niet eenvoudig. Maar gezien de stemmingen in Provinciale Staten, lijken de coalitiepartijen en het provinciebestuur nu te berusten in de stagnatie hiervan, terwijl uitbreiding van de natuurinclusieve landbouw meer dan ooit noodzakelijk is om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Het zou een prioriteit moeten zijn van de coalitie in de provincie Noord-Holland en wij nodigen het CDA en D66 dan ook uit om hier gezamenlijk in op te trekken.

Zita Pels
Woordvoerder landbouw GroenLinks Provinciale Staten Noord-Holland

Hoe zit het precies? 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van natuurgebieden die met elkaar verbonden moeten worden. Dit vergroot het leefgebied van wilde dieren en bevordert de biodiversiteit. Voor 2027 moet het Natuurnetwerk worden afgerond. Wat GroenLinks betreft gebeurt dit eerder, maar die urgentie ontbreekt bij het provinciebestuur en de coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en VVD. 

.

CDA tegen vernieuwing
Het CDA is tegen de voltooiing van het Natuur Netwerk, en behoudt de gronden liever voor landbouw. De fractie stemde dan ook tegen beleid van de eigen gedeputeerde Jaap Bond om grond te onteigenen voor het Natuur Netwerk Nederland, en stemde, net als D66, ook tegen ons amendement om bij verkoop van gronden voorrang te geven aan biologisch landbouw.