Kruidenrijk grasland voor de grutto

Op initiatief van GroenLinks start de provincie Noord-Holland een proefproject om boerenland in te zaaien met een mengsel inheemse kruiden. Kruidenrijk grasland levert meer en grotere insecten. Dat betekent dus meer voedsel voor de kuikens van weidevogels.

 

GroenLinks Noord-Holland  nam het initiatief voor het voorstel om samen met  organisaties als de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van specifieke pilots voor het beschermen van  weidevogels. Het resultaat is dat het ministerie van Economische Zaken eind december 2016 € 150.000,- beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van dit project in Noord-Holland. Het sluit aan op een bredere pilot in Friesland waarin ook verdienmodellen voor agrariërs en de gezondheid van de koe worden betrokken.

GroenLinks is blij met de uitvoering van het voorstel, maar dringt tegelijkertijd stevig aan op meer stappen. Woordvoerder Zita Pels: “De weidevogels staan zwaar onder druk. Dat komt met name door de intensivering van de landbouw: eentonige weides met maar één grassoort. Snel ingrijpen is noodzakelijk. Vandaag bericht het CBS dat sinds de eeuwwisseling de populaties van sommige weidevogels meer dan gehalveerd zijn. Ook Natuurmonumenten luidde deze week de noodklok. Het is goed dat het proefproject met kruidenrijk gras wordt gestart, maar het is natuurlijk bij lange na niet genoeg om de weidevogels te redden. Daarom blijft GroenLinks er op aandringen om direct meer actie te ondernemen -het is vijf voor twaalf- en ook veel meer gronden voor duurzame landbouw te creëren. Dat zorgt voor een gezond ecosysteem met veel bodemleven, schone sloten en natuurlijk voor meer broedplekken voor weidevogels.”