Het herstelplan gaat door, maar de kap van het Leeuwenkuilbos wordt uitgesteld tot de nieuwe beheerplanperiode. De Duinstichting zal participeren in de evaluatie en het proces naar een nieuw beheerplan. Dan wordt ook besloten over de toekomst van het Leeuwenkuilbos.

GroenLinks is blij met deze uitkomst. Wij namen het initiatief tot het houden van een expertmeeting op 13 januari. In de vergadering van Provinciale Staten van 2 februari werd het Burgerinitiatief om te stoppen met de boskap behandeld. We dienden samen met de andere coalitiepartijen een motie in om het herstelplan door te zetten, maar meer tijd te nemen voor de evaluatie en alle gekapte bomen te compenseren. Onze woordvoerder Rien Cardol vroeg de gedeputeerde op 2 februari echter ook om nog eens goed naar de status van het Leeuwenkuilbos te kijken. “Wij zien de ecologische noodzaak niet om dit kleine bos centraal in het duingebied te kappen en het lijkt ons een goed idee dit tenminste door te schuiven naar de tweede fase, na de evaluatie.”

In het debat vroeg de gedeputeerde ruimte om nog eens te praten met de Duinstichting. Dat heeft geleid tot dit mooie compromis met –voorlopig– behoud van het Leeuwenkuilbos. Hopelijk is ook de basis gelegd voor blijvend overleg tussen bewoners en Staatsbosbeheer. Hulde voor de inzet van de gedeputeerde.

Het herstelplan gaat gelukkig door, te beginnen met de kap van het Van Steijnbos. Daarover zei Rien Cardol op 3 februari: “Het natuurlijke systeem van de Schoorlse Duinen is aangetast. De gradiënt van de zee naar de binnenduinrand is verstoord. Daarom zien we vergrassing en verbossing optreden en dreigen heidevelden door uitzaaiing en gebrek aan wind en instuivend zand dicht te groeien. We proberen dat met de inzet van veel vrijwilligers te beheersen. Maar veel beter is te werken aan herstel van het natuurlijke systeem van de duinen, met invloed van de zee, de dynamiek van de wind en stuivend zand.”

Foto: Ruud Karstens