Het burgerinitiatief ‘Stop de boskap in de Schoorlse Duinen en Noord-Kennemerduinen’ heeft de discussie met succes aangezwengeld. De afloop van het debat was verrassend. Gedeputeerde Esther Rommel vroeg en kreeg van PS toestemming om nog eens met de Duinstichting in gesprek te gaan. De besluitvorming werd uitgesteld tot de volgende vergadering.

Op 13 januari was er in het provinciehuis op voorstel van GroenLinks een expertmeeting. De meningen van de deskundigen liepen fors uiteen. Voor GroenLinks resulteerde dit in de overtuiging dat uitvoering van het herstelplan voor het Natura2000-gebied bittere noodzaak is voor de toekomst van het gebied. GroenLinks-woordvoerder Rien Cardol verwoordde dit als volgt: “Het natuurlijke systeem van de Schoorlse Duinen is aangetast. De gradiënt van de zee naar de binnenduinrand is verstoord. Daarom zien we vergrassing en verbossing optreden en dreigen heidevelden door uitzaaiing en gebrek aan wind en instuivend zand dicht te groeien. We proberen dat met de inzet van veel vrijwilligers te beheersen. Maar veel beter is te werken aan herstel van het natuurlijke systeem van de duinen, met invloed van de zee, de dynamiek van de wind en stuivend zand. Niet omdat het mooier zou zijn. Ook niet omdat we terug moeten naar vroeger, maar omdat het hopelijk weer leidt tot een duurzaam natuurlijk systeem waarvan nog vele generaties na ons kunnen genieten. Mijn fractie heeft daarom de conclusie getrokken dat een beperkte kap van bomen in de Schoorlse duinen – in de eerste fase 2 % van het huidige bosareaal – gecombineerd met zorgvuldige monitoring van de resultaten goed is. Voor versterking van de biodiversiteit, tegengaan van verdroging, maar vooral voor herstel van het complexe ecosysteem van onze duinen.”

GroenLinks diende samen met PvdA, D66 en VVD een motie in. Maar Cardol voegde meteen toe: “Deze motie is een product van meerdere partijen. Wat GroenLinks betreft hadden enkele zaken wel wat steviger aangezet mogen worden. Zo zetten wij een ferme streep onder het niet-kappen van het Baaknolbos en (…) doen we alsnog een beroep op de gedeputeerde en Staatsbosbeheer om de status van het Leeuwenkuilbos nog eens zorgvuldig te bekijken. Wij zien de ecologische noodzaak niet om dit kleine bos centraal in het duingebied te kappen en het lijkt ons een goed idee dit tenminste door te schuiven naar de tweede fase, na de evaluatie.”

Voor GroenLinks telt natuurlijk ook het belang van bomen in verband met de klimaatverandering. Daarom vraagt de motie van de vier collegepartijen om ruime compensatie van de gekapte bomen. Bovendien riep Rien Cardol de gedeputeerde en Staatsbosbeheer op de betrokkenheid van bewoners bij het beheer bloedserieus te nemen. “Niet in de vorm van ‘u vraagt wij draaien’, maar omdat het ons allemaal helpt als we op basis van kennis, feiten en gevoelens met elkaar in gesprek zijn en blijven.”

Met het verzoek van de gedeputeerde om uitstel van de beslissing werd GroenLinks op de wenken bediend: de gedeputeerde gaat inderdaad weer in gesprek met de Duinstichting. Of dit leidt tot een goed compromis tussen het belangrijke herstelplan en de wensen van veel bewoners om meer bos te behouden moet blijken. De Statenleden stemden in ieder geval in grote meerderheid in met het verzoek. Op 9 maart volgt de besluitvorming.

Foto: Ruud Karstens