De winnaars in de huidige woningmarkt zijn niet de starters en woningzoekenden maar de (internationale) beleggers en speculanten die op grote schaal woningen opkopen en ze voor woekerprijzen in de markt zetten. De woningmarkt is in de hele provincie overspannen. Hierdoor kunnen mensen niet gemakkelijk verhuizen omdat er vaak geen geschikte woning is te vinden. Deze situatie vraagt om een radicale omslag. Voor GroenLinks is wonen geen handelswaar om geld mee te verdienen, maar een grondrecht. Iedereen heeft recht op een goede betaalbare woning, ongeacht je inkomen. Daarom herstellen we de Nederlandse traditie van volkshuisvesting als publieke taak in ere.

Deze radicale omslag vraagt om een andere overheid. Een overheid die actief stuurt op een sterke en passende woonvoorraad in wijken met voldoende en krachtige voorzieningen. Een overheid die gemeenten actief ondersteunt bij het verstevigen van hun positie op de woningmarkt. Die de woningbouw tussen gemeenten afstemt en erop toe ziet dat alle gemeenten een adequate woningvoorraad voor kwetsbare doelgroepen, lageen middeninkomens realiseert. Die zich inspant om (sociale) voorzieningen in krimpregio’s op peil te houden en zorgt voor goede openbaar vervoersverbindingen.

Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden om het aanbod van woningen te vergroten en om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Wij kiezen voor kwalitatief goede nieuwbouw, duurzame huizen in groene wijken met goede voorzieningen. Daarnaast zetten we in op snel meer woningaanbod door in leegstaande bedrijfspanden woonruimte te realiseren. En door de bestaande woningvoorraad veel beter te benutten. We zorgen dat ouderen kunnen doorstromen naar kleinere woningen met passende voorzieningen. We geven leerkrachten en andere essentiële beroepsmedewerkers voorrang op een woning in de stad en bestrijden daarmee groeiende ongelijkheid.

Onze speerpunten

  • We blazen volkshuisvesting nieuw leven in. We stellen een Masterplan Volkshuisvesting op samen met gemeenten. We voegen betaalbare woningen toe aan de woningvoorraad. We hanteren hiervoor een percentage van tenminste 40% sociale woningen bij nieuwbouw. Ook in het middensegment worden met verhuurders afspraken gemaakt over de maximale huur.
  • We willen dat de provincie tenminste 165.000 nieuwe woningen in de periode tot 2030 realiseert.
  • We blijven het bouwen buiten bestaande steden en dorpen tegengaan. We compenseren altijd in de vorm van toegankelijk groen, biodiversiteit en landschappelijke waarden.
  • We zorgen dat er genoegen woningen worden gebouwd voor kwetsbare doelgroepen en lagere inkomens. Indien nodig dwingt de provincie gemeenten om kwetsbare doelgroepen te huisvesten.
  • Alle nieuwbouw wordt circulair en natuurinclusief gebouwd. Om hergebruik te vereenvoudigen wordt van nieuwbouw en bestaande bouw in het kadaster opgenomen welke grondstoffen ze bevatten.
  • We zien erop toe dat er in gemeenten voldoende opvangplekken en huisvesting voor vluchtelingen en statushouders worden gerealiseerd. We verscherpen het toezicht hierop. Er wordt goed gekeken naar de eigen middelen en bevoegdheden om gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen. Met gemeenten die onvoldoende aan hun verplichtingen voldoen maakt de provincie afspraken om dit sneller te realiseren. Zo nodig wordt krachtig ingegrepen als die afspraken niet worden nagekomen.
  • Dak- en thuisloosheid is in grote mate een huisvestingsprobleem. We zien er bij de regionale woningbouwafspraken op toe dat zelfstandige daklozen worden gehuisvest. Ook moet er voldoende opvang zijn voor dak- en thuislozen.