Wij geloven dat mensen mee willen doen. Dit hoeft niet alleen betaald werk te betekenen, ook vrijwilligerswerk en mantelzorg is onmisbaar in onze maatschappij en dient gewaardeerd te worden. De werkloosheid onder jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en onder mensen met een beperking is vaak nog hoog. Dat vereist de bijzondere aandacht van de provincie. De werkambassadeur van de provincie moet een stevige rol krijgen in het bespreken van dit probleem met werkgevers en het aanjagen van projecten om nieuwe werkplekken te creëren voor kwetsbare doelgroepen.

De duurzame economie snakt naar praktisch geschoolde monteurs en installateurs. De provincie streeft dan ook naar een middelbaar beroepsonderwijs dat opleidt naar banen. Voldoende stageplaatsen voor de leerlingen is hierbij essentieel en de provincie zet daarom in op het vergroten van het aantal stageplaatsen.

Sommige gemeenten zijn te klein om de problemen van kinderen met de meeste adequate jeugdzorg het hoofd te bieden en maatwerk te leveren. De provincie ondersteunt daarom gemeenten waar nodig in het realiseren van goede jeugdzorg.

  1. De provincie monitort de eff ecten van haar sociaal-economisch beleid op de inkomensongelijkheid en gelijke kansen door hierover een paragraaf op te nemen in de economische agenda.
  2. De werkambassadeur van de provincie besteedt extra aandacht aan werkloosheid van kwetsbare groepen.
  3. Het bestrijden van werkloosheid onder kwetsbare groepen wordt een topprioriteit waarbij bedrijven worden uitgedaagd om meer stageplaatsen te bieden aan praktisch geschoolde studenten. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door meer stageplekken aan te bieden aan praktisch geschoolde studenten.
  4. Noord-Holland wordt een fairwork-provincie. Arbeidsuitbuiting wordt keihard aangepakt. De provincie werkt niet samen met bedrijven die geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden garanderen.
  5. Het Pleegzorgfonds Noord-Holland wordt opnieuw opgericht om speciale uitkeringen ten behoeve van aanvullende therapie en vrijetijdsbesteding voor pleegkinderen beschikbaar te maken.