Natuur is waardevol en voorwaardelijk voor ons leven in Noord-Holland. Zonder natuur hebben we geen voedsel en kunnen we niet gezond leven. We moeten er niet alleen zuinig op zijn, we moeten het verder uitbreiden. De afgelopen jaren is, juist door de inzet van GroenLinks, veel nieuwe natuur gerealiseerd. Jaarlijks zijn er in de provincie honderden hectares nieuwe natuur bijgekomen. Hier moeten we verder mee gaan.

In Noord-Holland zijn 24 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn aangewezen vanwege de waardevolle habitats en de bijzondere planten- en diersoorten die hier voorkomen. In Natura2000-gebieden worden de aanwezige soortenrijkdom extra beschermd door de bodem-, lucht- en waterkwaliteit voortdurend te monitoren en op orde te houden en/of te brengen. De beschermde status heeft al tot positieve resultaten geleid, zoals de terugkeer van diverse planten- en dierensoorten. Echter, de biodiversiteit staat sterk onder druk, met name in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Onze speerpunten

  • We versnellen het uitbreiden van de natuur en zorgen ervoor dat ons provinciaal Natuurnetwerk Nederland (het uitbreiden en verbinden van natuur in Noord-Holland) uiterlijk in 2027 is voltooid.
  • We wegen natuurwaarden volwaardig mee bij economische en politieke besluitvorming. Verlies aan natuur en biodiversiteit dient te allen tijde te worden gecompenseerd.
  • We zorgen dat er overal een basiskwaliteit natuur aanwezig is. Ook in de stad. Dit betekent dat natuur overal en voor iedereen bereikbaar moet zijn. We werken verder aan een gebiedsgerichte aanpak.
  • Festivals zijn mogelijk in Noord-Holland maar niet in Natura2000 gebieden. En zo lang ze voldoen aan duurzaamheids- en natuureisen, waarbij ook een maximum moet komen op een stapeling van activiteiten in specifieke natuurgebieden.
  • We stellen een actieplan op om de achteruitgang van weidevogels te stoppen. We richten in 2023 een kenniscentrum op voor weidevogels.
  • Wat GroenLinks betreft verleent de provincie geen medewerking aan activiteiten waar dieren worden gebruikt ter vermaak of waar dieren beperkt worden in hun soorteigen gedrag.
  • Plezierjacht wordt verboden in Noord-Holland. Beheerjacht is alleen toegestaan wanneer diervriendelijkere alternatieven hebben gefaald.