In Noord-Holland is de tweedeling tussen arm en rijk groter dan in andere provincies. Elke gemeente kent gezinnen die dagelijks de eindjes aan elkaar moeten knopen. Het ideaal van een samenleving met gelijke kansen voor iedereen is nog lang geen realiteit. Met name grote groepen jongeren worden belemmerd zich te ontwikkelen en te ontplooien. De provincie heeft helaas nog te weinig aandacht voor de effecten van haar beleid op ongelijkheid en gelijke kansen. Dat willen we veranderen.

Ook willen we een inclusief beleid voeren. Dit houdt in dat we culturele gevoeligheden in acht nemen, mogelijkheden bieden voor mensen van kleur om zich te laten horen en ruimte geven voor LHBTIQ+ emancipatie.

GroenLinks zet zich in voor het versterken van de democratie voor iedereen. Voor GroenLinks begint de democratie onderop; bij mensen die hun straat, hun buurt, hun gemeente, hun land beter willen maken. Democratie vraagt om een eerlijke en integere overheid die ruimte geeft aan gesprek, ontmoeting en eigen initiatief. Een overheid die durft te investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van de democratie en onverschrokken stelling neemt tegen krachten die de democratie misbruiken en ondermijnen. Democratie betekent ook eigenaarschap over onze zorg, onze woningcorporaties en onze scholen.

De lokale bestuurskracht en -kwaliteit in kleine gemeenten is regelmatig een probleem. Dan is er sprake van een aantasting van het voorzieningenniveau, een kwetsbare en kleine ambtelijke organisatie, onvoldoende denkkracht op belangrijke dossiers en onvoldoende tegenspel tegenover sterke tegenspelers zoals projectontwikkelaars. Dat gaat ten koste van het welzijn van de dorpsbewoners.

GroenLinks is niet per definitie vóór schaalvergroting of fusie: het gaat ons om de beste schaal en de samenwerkingsvorm die past bij het beleid dat wenselijk en noodzakelijk is. We zien het als onze opdracht om ondersteuning te bieden aan de samenredzaamheid in onze samenleving. Dat kan alleen als we vertrouwen durven geven aan mensen en gemeenschappen.

Onze speerpunten

  • We willen meer regie op gemeentelijke samenwerking of fusie. We vinden het niet verantwoord om te wachten op wat er bottom up omhoogkomt. GroenLinks wil een actief provinciaal beleid. We leggen hierbij niets op, maar bieden een palet aan opties voor samenwerking.
  • De opcenten (opslag op de motorrijtuigenbelasting) in Noord-Holland gaan omhoog. De opcenten van de provincie Noord-Holland zijn al jaren de laagste van Nederland. Met de eerlijke en broodnodige verhoging kan een bijdrage worden geleverd aan de transitie naar een schonere en eerlijker maatschappij.
  • We breiden de samenwerking met Prodemos uit om scholieren en moeilijker bereikbare groepen Noord-Hollanders te informeren over en te betrekken bij de democratische rechtsstaat.
  • We verlagen de stemgerechtigde minimumleeftijd voor provinciale referenda naar zestien jaar.
  • Voor inclusief werkgeverschap is het erkennen van intersectionaliteit belangrijk. Dat betekent dat we erkennen dat maatschappelijke ongelijkheid zich afspeelt op veel verschillende vlakken, zoals gender, culturele achtergrond, klasse en seksuele en romantische gerichtheid en beperking. We stellen daarom een Werkwijze Intersectioneel handelen op.
  • Als regenboogprovincie geven we een bredere invulling aan ons diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Dit beleid wordt in samenspraak met betrokken organisaties opgesteld. De provincie investeert in de mogelijkheden om kwetsbare groepen van zich te laten horen.
  • We zetten ons in om overerfbare armoede en laaggeletterdheid tegen te gaan.Om mensen beter bij de provinciale politiek te betrekken stellen we naast de begroting ook andere belangrijke documenten op, zoals het coalitieakkoord, beschikbaar een versie in dagelijkse en begrijpelijke taal (taalniveau B1).
  • We realiseren als provincie een diverser personeelsbestand. Hiervoor stellen we concrete doelen op. Zo nodig worden quota gehanteerd om deze doelen te behalen.