Dit is keer op keer bevestigd door het massale verzet van omwonenden die ons wisten te vinden om aandacht te vragen voor hun visie op de bereikbaarheidsopgave. Of over het ontbreken van een dergelijke problematiek. Dat geluid lieten we (mijn voorgangers) horen als oppositiepartij in de vorige perioden en nu kregen we als coalitiepartij de kans om te onderhandelen over de insteek.

Dat de provincie nu afziet van de Duinpolderweg is een tastbaar resultaat van de coalitie die accenten verlegt van nieuw asfalt naar investeren in openbaar vervoer en fiets, zoals we hebben afgesproken in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’, Alleen de Nieuwe Bennebroekerweg wordt verbreed om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp goed bereikbaar te maken. Bovendien zetten we deze periode nog in op verbetering van openbaar vervoer en fietspaden.

Na verdere afstemming met de partners en diverse dorpsraden, ondernemersverenigingen en andere lokale belangenbehartigers heeft Gedeputeerde Staten dit besluit voorgelegd aan de Provinciale Staten. Dat is overigens niet vanzelfsprekend, in de vorige periode vond er over sommige besluiten geen stemming plaats in Provinciale Staten, vanwege de gecreëerde mandaatregeling waardoor Gedeputeerde Staten op eigen houtje kon handelen.

Dat de gekozen volksvertegenwoordigers nu het laatste woord hebben is wat ons betreft een forse verbetering van het democratische proces. Gelukkig gold dit ook voor de inhoudelijk punten. In de commissiebespreking op 20 april jl. bleek zoals verwacht dat er groot draagvlak is voor deze beslissing, hoewel er ook tegenstanders waren, zoals de provincie Zuid-Holland.

De nieuwe gedeputeerde Mobiliteit en bereikbaarheid, dhr. Jeroen Olthof van de PvdA, nam de portefeuille in deze vergadering over van onze GroenLinks-gedeputeerde Zita Pels die de besluitvorming voorbereidde na het aftreden van gedeputeerde Tekin (PvdA). In de commissievergadering bleek al dat de meeste weerstand inmiddels weg was bij de provinciale partijen. Zo gingen we vol vertrouwen naar de besluitvorming in de Statenvergadering van 18 mei. Ons geduld, en dat van de vele betrokkenen werd nog even op de proef gesteld, toen het agendapunt niet meer op de beoogde vergaderdag aan de beurt kwam.

Maar uiteindelijk, na 14 jaar discussie is in de uitloopvergadering op 25 mei unaniem (!) besloten tot het stopzetten van de Duinpolderweg, waarmee wordt gekozen voor ons landschap, voor de natuur en de inwoners, en voor een duurzame bereikbaarheid van de Bollenstreek. Een duurzame bereikbaarheid dus niet ingevuld met inefficiënte autowegen, maar met investeringen op ov, fiets en auto gezamenlijk. We kijken uit naar de uitwerking van de verbreding Nieuwe Bennebroekerweg, en nog veel meer naar de uitwerking van (hoogwaardig) openbaar vervoer en (snel)fietsroutes. Zodat we straks nog beter kunnen genieten van de prachtige duingebieden, de bollenvelden, de natuur en van de diversiteit van de woonkernen en een gezonde economie en een gezonde leefomgeving.

Lees hier mijn bijdrage in de Statenvergadering.