Kustpact biedt nog te veel ruimte voor ongewenste ontwikkelingen

Provincies en kustgemeenten hebben begin dit jaar onder leiding van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overeenstemming bereikt over een nationaal kustpact. In dit kustpact maken partijen globale afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand, in de duinen en landinwaarts

GroenLinks Noord-Holland heeft zich tegen dit pact uitgesproken vanwege de openingen die het biedt om bestaande, maar ongewenste bouwinitiatieven door te laten gaan. In de Statenvergadering van 13 maart 2017 is het pact ‘ter kennisgeving’ aangenomen. Nu was het pact al, tegen de afspraken in, ondertekend vóórdat daarover met de statenleden was gesproken. Door te dreigen met een motie van afkeuring is een duidelijk signaal afgegeven dat het voortaan anders moet. De praktijk zal het leren. Lees verder

In de februari-vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Water van de provincie Noord-Holland heeft GroenLinks duidelijk gemaakt dat het pact, ondanks de aanzet voor een betere kustbescherming, voorlopig geen einde zal maken aan de verrommeling. Eigenlijk had het pact, dat al door de D66-gedeputeerde was ondertekend, terug gemoeten naar de ‘tekentafel’.

GroenLinks juicht toe dat alle ondertekenaars erkennen dat de kust van grote waarde is voor natuur en landschap en de mensen die daar wonen, werken en verblijven. Ook is het goed dat er naar ‘gestreefd’ wordt geen nieuwe recreatieve bebouwing meer toe te staan buiten bebouwde gebieden. Toch is de kust als uniek landschap en natuurgebied nog lang niet veilig.

Fred Kramer, Statenlid van GroenLinks: “Weliswaar wordt nieuwe bebouwing begrensd in daarvoor aangewezen zones, maar er wordt met geen woord gerept over bij voorbeeld de bebouwings-dichtheid. Ook wordt bebouwing buiten die zones niet uitgesloten, mogen bestaande bedrijven in beginsel uitbreiden en wordt er soepel omgegaan met reeds lopende plannen. Dat belooft weinig goeds. De afspraken over hoe we moeten omgaan met behoud en ontwikkeling van de kust missen in het pact urgentie en bieden teveel ruimte voor allerhande nieuwe (bouw)ontwikkelingen in het kustgebied.”

Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van GroenLinks toegezegd om alle ‘lopende’ bouwplannen die op basis van het pact moeten of zullen worden toegestaan, in kaart te brengen. “De burgers en organisaties die zich verzetten tegen verdergaande verrommeling van de kust kunnen rekenen op steun van GroenLinks.” Aldus Kramer.

De provincie is nu begonnen met de vertaling van het pact naar een toekomstperspectief voor de Noord-Hollandse kust. GroenLinks zet zich er voor in om de natuur- en landschappelijke waarden van het kustgebied in tact te laten. Graag horen wij van de leden waar ontwikkelingen dreigen mis te lopen.