GroenLinks Noord-Holland wijst Kustpact af

Maandag 27 februari 2017 bespreekt de commissie Ruimte, Wonen en Water van de provincie Noord-Holland het kustpact: nieuwe afspraken over kustbebouwing tussen kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties, recreatie-organisaties en minister Melanie Schultz van Milieu en Infrastructuur. Ondanks de aanzet voor een betere bescherming van het kustgebied, biedt het pact volgens GroenLinks Noord-Holland te veel openingen voor ongewenste ontwikkelingen. Eigenlijk moet het pact terug naar de ‘tekentafel’, maar in deze fase zit dat er niet in. 

GroenLinks juicht toe dat alle ondertekenaars erkennen dat de kust van grote waarde is voor natuur en landschap en de mensen die daar wonen, werken en verblijven. Ook is het goed dat er naar gestreefd wordt geen nieuwe recreatieve bebouwing meer toe te staan buiten bebouwde gebieden. Toch staat GroenLinks niet te juichen bij dit kustpact. De kust als uniek landschap en natuurgebied is zeker nog niet veilig. Het pact is veel te vrijblijvend; niets is voorgeschreven of afdwingbaar. GroenLinks wil snel duidelijkheid over wat deze afspraken concreet gaan betekenen voor de bouwplannen en activiteiten aan de Noord-Hollandse kust.

Fred Kramer, Statenlid van GroenLinks Noord-Holland: “Weliswaar wordt nieuwe bebouwing begrensd in daarvoor aangewezen zones, maar er wordt met geen woord gerept over bij voorbeeld de bebouwingsdichtheid. Ook wordt bebouwing buiten die zones niet uitgesloten, mogen bestaande bedrijven in beginsel uitbreiden en wordt er soepel omgegaan met reeds lopende plannen. Dat belooft weinig goeds. Bestaande rechten moet je respecteren, maar hier prevaleren de belangen van ontwikkelaars en hebben de burgers die zich verzetten tegen verdergaande verrommeling van de kust het nakijken. Wij willen dat Gedeputeerde Staten snel aangeven welke bouwplannen in Noord-Holland er al in procedure zijn en onder de uitzonderingsbepalingen van het pact vallen.” Aldus Kramer.

GroenLinks Noord-Holland stemt niet in met dit pact. Kramer: ‘Het waren natuurlijk complexe onderhandelingen met tientallen overheden en particuliere organisaties. Maar de afspraken over hoe we moeten omgaan met behoud en ontwikkeling van de kust missen urgentie en bieden met het ‘streven naar balans’ teveel ruimte voor allerhande nieuwe (bouw)ontwikkelingen in het kustgebied. De kust is een beter pact waard en daarom zou daar ons inziens na de verkiezingen opnieuw over moeten worden onderhandeld.”