Verkeersbord SOS lucht

GroenLinks: scherpere maatregelen Noord-Holland voor betere luchtkwaliteit

Afgelopen week deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in het kort geding van Milieudefensie tegen de staat voor gezonde lucht. Milieudefensie, die eiste dat de staat zich aan de Europese regels gaat houden, is volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid aan de slag moet. GroenLinks Noord-Holland is zeer verheugd over deze uitspraak. De fractie wil dat ook de provincie scherpere maatregelen gaat treffen. Iedereen heeft recht op gezonde lucht.

Als de landelijke overheid gehouden is alle overschrijdingen van de grenswaarden van de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofdioxide) op de kortst mogelijke termijn ongedaan te maken dan zal de provincie daar toch redelijkerwijs in moeten meegaan.

De verbetering van de luchtkwaliteit in Noord-Holland is in de afgelopen jaren op sommige plekken gestagneerd. In 2016 werd op een aantal plekken in de provincie hogere concentraties stikstofdioxide gemeten dan in het jaar ervoor. Hoewel de jaargemiddeldes voldoen aan de Europese grenswaarden, piekt de concentratie stikstofdioxide op verschillende locaties regelmatig boven de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dat zijn schokkende feiten, want luchtverontreiniging leidt tot ernstige aandoeningen als hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker.

De provincie is een belangrijke speler als het gaat om verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo stelt ze in de milieuvergunning eisen aan de uitstoot van verontreinigende stoffen bij bedrijven. Bovendien heeft de provincie een coördinerende rol waar het gaat om het doorgeleiden van Rijksmiddelen naar gemeenten voor het nemen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Met de uitspraak van de rechter kan niemand er meer om heen dat ook in Noord-Holland een koersverandering noodzakelijk is. Commissielid Zita Pels geeft alvast een paar schoten voor de boeg: ‘Tot nu toe weigerde de provincie, in tegenstelling tot andere lokale overheden, zich te bemoeien met het sluiten van de Hemwegcentrale of het verhogen van maximum snelheden. De provincie zou boeren ook kunnen helpen met de omschakeling van intensieve naar natuur-inclusieve en biologische landbouw. Wat GroenLinks betreft komt er een aangescherpt actieplan om het veen te behouden, want door de afbraak van de veengebieden gaat er CO2 de lucht in. Er is nu echt geen excuus meer voor het ontbreken van een ambitieus provinciaal fietsbeleid, daar dringt GroenLinks al jaren tevergeefs op aan. En last but not least: de onzinnige provinciale windmolenregels zorgen ervoor dat we veel afhankelijker blijven van fossiele brandstoffen dan noodzakelijk is.”

Als het aan GroenLinks ligt voldoen we niet alleen aan de Europese norm, maar gaan we daar ver onder zitten. De kansen om de luchtkwaliteit in onze provincie fors te verbeteren liggen voor het oprapen. Aan de slag dus!

GroenLinks stelt op maandag 18 september hierover tijdens de commissie Natuur, Landbouw en Milieu mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.