Achterhouden cruciale informatie aanleiding tot opzeggen vertrouwen in GS

Het achterhouden van relevante informatie over de verbindingsweg A8-A9, het weigeren te erkennen dat deze informatie tot andere besluitvorming had kunnen leiden en een gebrek aan reflectie op het gevoerde proces heeft ertoe geleid dat de ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de SP vandaag het vertrouwen in Gedeputeerde Staten heeft opgezegd.

 

Voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 zijn er een aantal varianten onderzocht. Een bijkomende uitdaging is dat het tracé dwars door Unesco Werelderfgoed "De stelling van Amsterdam" loopt. Het aanleggen van de weg kan deze status in gevaar brengen en dat zou een groot verlies zijn voor de hele provincie. ICOMOS, het adviesorgaan van Unesco, heeft deze varianten onderzocht en vastgesteld dat geen van de varianten tot een positief advies aan Unesco zal leiden.
 
Om duidelijkheid te krijgen of aanpassing van de ontwerpen tot een andere beoordeling zou kunnen leiden, heeft Gedeputeerde Staten in 2017 aan ICOMOS deze vraag voorgelegd. Het adviesorgaan heeft deze vraag getoetst aan de eerdere adviezen en het antwoord was glashelder: geen van de huidige alternatieven kan op de goedkeuring van ICOMOS rekenen, ook niet de verdiepte aanleg van de golfbaanvariant. In een interne notitie van de provincie, die dankzij een nieuw Wob-verzoek boven tafel is gekomen, wordt de conclusie getrokken dat het project A8-A9 terug bij af is. Desondanks vormde dit voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding om deze uiterst relevante informatie te delen met Provinciale Staten.
 
De fracties van de ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de SP hebben regelmatig gevraagd naar de opvattingen van ICOMOS om deze te kunnen betrekken bij de besluitvorming over de verbinding A8-A9. Naast het oplossen van de verkeersknelpunten in onder andere Krommenie, is het behoud van de status als werelderfgoed voor een overgrote meerderheid van politieke partijen van cruciaal belang en daarmee is de mening van ICOMOS als adviesorgaan van Unesco van groot gewicht.
 
Op 21 juni 2018 is in de commissie Mobiliteit & Financiën uitgebreid over dit onderwerp gesproken en door meerdere partijen gevraagd naar de opvattingen van ICOMOS ten aanzien van de verdiepte aanleg van het tracé. Helaas was dit geen aanleiding voor het college om de inhoud van de mail van ICOMOS te delen met Provinciale Staten. Ook is het goed denkbaar dat de bespreking in de commissie een ander resultaat zou hebben gehad indien de mail van ICOMOS wel gedeeld was met de commissieleden. Wat GroenLinks, ChristenUnie-SGP en SP betreft hadden de Staten de discussie opnieuw moeten aangaan op basis van de juiste informatie.

Het achterhouden van informatie en de weigering om de besluitvorming op dit punt opnieuw te agenderen, was voor GroenLinks, de SP en de ChristenUnie-SGP aanleiding om het vertrouwen in het college op te zeggen.