Noord-Holland moet koploper worden op het gebied van circulaire economie. De provincie moet steviger de regierol nemen door partijen die grondstoffen aanbieden en vragen samen te brengen. Daarnaast geeft de provincie ook zelf in al haar handelen het goede, duurzame voorbeeld door uitsluitend nog circulair aan te besteden en haar grote inkoopkracht te gebruiken om duurzame producten een impuls te geven. Duurzame ondernemers hebben een streepje voor.

Speciale aandacht krijgt het midden- en kleinbedrijf (MKB), de grootste werkgever in de provincie. Haar rol in de duurzame transitie is van onschatbare waarde. De provincie stimuleert groene en sociale bedrijvigheid en schept samen met het MKB een duurzaam innovatieklimaat met speciale aandacht voor het creëren van banen in de duurzame maakindustrie.

  1. Het economisch beleid van de provincie is primair gericht op groene en sociale bedrijvigheid.
  2. De provincie ondersteunt het MKB in de transitie naar een duurzame economie: door het wegnemen van barrières bij aanbestedingen en gunningsprocedures worden de kansen voor het MKB vergroot. Vergunningsaanvragen bij omgevingsdiensten en bij de provincie van ondernemende duurzame pioniers worden versneld in behandeling genomen.
  3. Noord-Holland gaat op alle vlakken duurzaam inkopen en aanbesteden, van groene stroom tot circulaire gebouwen. Noord-Holland wordt een Fairtrade Provincie.
  4. De provincie stelt milieuvriendelijke technieken verplicht bij het verlenen van vergunningen en handhaaft milieuregels.
  5. De provincie maakt een afvalkaart, waarin de kansen op het gebied van hergebruik van afval binnen de provincie in kaart gebracht worden. De provincie zet actief in op het wegnemen van knelpunten in het recyclen van afval.
  6. De provincie stimuleert organisaties, bedrijven, gemeenten en afvalverwerkers om afval drastisch te verminderen, te scheiden en hergebruik mogelijk te maken. Bedrijventerreinen worden zo ingericht dat de afvalstroom van het ene bedrijf, de aanvoer van grondstoffen is voor het andere bedrijf.
  7. De provincie voert actief aandeelhouderschap binnen haar deelnemingen, met speciale aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en beloningsbeleid.
  8. Havens lenen zich bij uitstek voor innovatiecentra voor duurzame energie en circulaire industrie zodat het clean energy ports kunnen worden. In samenspraak met de haven van Amsterdam wordt de overslag van steenkool en benzine-activiteiten versneld afgebouwd.
  9. De mogelijkheden en regelingen die de provincie biedt voor duurzame bedrijven worden actief gecommuniceerd naar ondernemers.