1. In de Noord-Hollandse omgevingsvisie en het beleid krijgen openbaar vervoer, fiets en voetganger voorrang op de auto.
 2. We kijken kritisch naar voorgenomen infrastructurele projecten. De Duinpolderweg en de verbinding A8-A9 worden niet aangelegd.
 3. De provincie stimuleert duurzamere stedelijke distributie, bijvoorbeeld door gelegenheden voor overslag naar kleinere vervoermiddelen te faciliteren.
 4. De provincie zet zich samen met de gemeenten ervoor in om het autogebruik en -bezit te beperken.
 5. De provincie garandeert betaalbaar openbaar vervoer voor alle inwoners.
 6. De ov-verbindingen in het landelijk gebied zoals de kop van Noord-Holland worden verbeterd. Naast bereikbaarheid staat duurzaamheid hierbij voorop.
 7. De provincie dringt er bij de NS op aan dat het nachtelijk netwerk van treinen wordt uitgebreid.
 8. De provincie zorgt er voor dat de systemen van verschillende vervoersaanbieders op elkaar aansluiten, met speciale aandacht voor verschillende aanbieders van openbaar vervoer.
 9. Rond de grote steden wordt het openbaar vervoer versterkt met lightrailverbindingen tussen belangrijke knooppunten.
 10. De vervuiler betaalt: we verhogen de provinciale opcenten.
 11. De provincie investeert in een hoogwaardige, fijnmazige en veilige fietsinfrastructuur met doorfietsroutes tussen gemeentekernen, recreatieve routes en meer oplaadpunten voor e-fietsen.
 12. Er komt een meerjarig investeringsplan om in samenspraak met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties gesignaleerde fietsknelpunten aan te pakken.
 13. De mogelijkheden voor fietsparkeren bij OV-knooppunten en bushaltes worden verbeterd en er wordt gestart met het plaatsen van OV-fietsen bij vervoersknoop-punten die niet bij een treinstation zijn gelegen.
 14. De provincie faciliteert oplaadpunten voor elektrische voertuigen langs het provinciale wegennet, bij voorkeur in plaats van bestaande tankstations. Er worden geen vergunningen afgegeven voor nieuwe tankstations.
 15. De ongebreidelde groei van Schiphol moet stoppen. De provincie zet in op alternatieven voor Europese vluchten. Stille en brandstofzuinige vliegtuigen krijgen voorrang. Verplaatsing naar Lelystad Airport is geen oplossing, daarom blijft Lelystad Airport wat GroenLinks betreft dicht.
 16. Met de sector gaat de provincie werken aan een schonere scheepvaart. Het terugdringen van het dumpen van afval in het water heeft daarbij de eerste prioriteit.
 17. De provincie gaat geluidsoverlast van wegverkeer verminderen door groene geluidsschermen aan te leggen.
 18. De provincie ontwikkelt een plan om het toerisme in Noord-Holland te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van elektrisch bus- en bootvervoer, fietstoerisme, afvalscheiding bij toeristische locaties en het instellen van groene certificaten voor energieneutrale locaties.