GroenLinks staat voor mobiliteit waarbij iedereen zich kan verplaatsen zonder een te grote druk op de ruimte en het milieu. Mobiliteit is nodig voor een gezond leven; om te ontmoeten, te ontdekken, te recreëren en te werken. De vraag naar mobiliteit blijft groeien.Grote vervuilende (auto)verkeersstromen zorgen voor veel overlast en veroorzaken ze een ongezonde leefomgeving. GroenLinks zet in op een modal shift in de gehele provincie, waarin reizen zoveel mogelijk op een gezonde en niet vervuilende manier gebeurt.

Door basisvoorzieningen dichter bij huis creëren we bereikbaarheid voor iedereen. Voor langere reizen maken we OV en fiets toegankelijk en snel. Zo verkleinen we de uitstoot en vergroten we de bereikbaarheid voor iedereen. Stedelijke gebieden worden goed verbonden met frequent en snel openbaar vervoer. In veel stedelijke gebieden zien we al een goede ontwikkeling; steeds meer mensen verplaatsen zich met de fiets of ov. Dit aandeel willen we in alle gebieden, en tussen de gebieden onderling, omhoog brengen.

Daarbij weten we dat het niet betaalbaar is om in elke kleine kern een hoogfrequente OV-lijn te hebben. Het is wel reëel om toe te werken naar hubs waar vandaan dit wel mogelijk is. Zo wordt voor iedere inwoner van Noord-Holland reizen met het ov mogelijk en aantrekkelijk.

Onze speerpunten

  • In beleid krijgen openbaar vervoer, fiets en voetganger voorrang boven de auto. De fietser krijgt, ook letterlijk, zoveel mogelijk voorrang buiten de bebouwde kom.
  • Het openbaar vervoer staat onder druk. We zetten in op de belangrijke en sterke ov-lijnen, maar we kijken ook naar de bereikbaarheid in minder stedelijke gebieden. Vooral hier moeten we ingrijpen om vervoersarmoede tegen te gaan.
  • We moeten blijven investeren in een hoogwaardige en veilige fietsinfrastructuur met doorfietsroutes tussen gemeenten. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van projecten.
  • Het verlagen van de maximale snelheid is een goede maatregel om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen en om de verkeersveiligheid te vergroten. We willen de snelheid op provinciale wegen verlagen naar maximaal 80 km/uur.
  • De provincie Noord-Holland investeert niet in nieuw grootschalig asfalt voor autoverkeer. 
  • De verbinding A8-A9 is voorgoed van de baan. We maken van de N203 door Assendelft/Krommenie een milieuzone om de leefomgeving duurzaam te verbeteren.
  • We verbeteren de verkeersveiligheid, maar vinden het kappen van bomen voor dit doel een slechte oplossing. We verkennen altijd alternatieven gericht op een goede verkeersveiligheid met behoud van waardevolle groen-, landschaps- en cultuurhistorische structuren.