Helaas was het Statenledenschap vanwege de coronamaatregelen een volledig digitale ervaring. Zo zat ik thuis achter de computer voor mijn beëdiging, tijdens mijn eerste commissievergadering en tijdens mijn maidenspeech in Provinciale Staten. Inmiddels heb ik mijn laatste stembrief thuis aan de keukentafel ondertekenend.

Ondanks de korte termijn heb ik toch op een aantal onderwerpen mijn stem mogen uitbrengen die belangrijk zijn voor het coalitieakkoord;

  • De Omgevingsverordening NH2020 waarin de regels zijn samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water.
  • De concept RES (Regionale Energiestrategie) waarin beschreven staat hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) gaat worden opwekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk gaat worden gemaakt.
  • Het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2021-2028 voor onderhoud, vervanging, verbetering en uitbreiding van de 645 kilometer autowegen, 384 kilometer fietspad, 50 kilometer busbaan en 246 kilometer vaarwegen
  • Het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025 waarin de ambities en doelstellingen van het natuurbeleid vastgelegd worden.

Ik ben er erg trots op dat ik heb kunnen bijdragen aan de uitvoer van het coalitieakkoord en vond de samenwerking met de provinciale GroenLinks fractie en onze gedeputeerden heb ik als erg prettig. Laatstelijk, wens ik Nicole succes en veel plezier met het weer oppakken van het statenlidmaatschap!

De fractie bedankt Vincent voor het vervangen van Nicole en wenst hem succes en plezier met het GroenLinks voorzitterschap in Waterland.