Hoe liggen de verantwoordelijkheden

Eerst een verduidelijking over wie waar verantwoordelijk voor is. Het bos ligt voor het grootste deel binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen. Het dagelijkse beheer wordt verzorgd door medewerkers van de gemeente Amsterdam. Tot 31 december vorig jaar was de Provincie echter het bevoegd gezag voor de landbodem. Met het ingaan van de Omgevingswet is dat veranderd en is de bevoegdheid voor de bodem bij de gemeenten zelf komen te liggen. Zware verontreinigingen en zaken die al voor 2024 speelden, vormen daarop echter een uitzondering. Voor deze verontreiniging is de Provincie dus de aan te spreken instantie.

Contact tussen overheden

Gelukkig blijkt uit de antwoorden dat er al veelvuldig contact is geweest tussen provincie en gemeenten over de vervuiling. Al in 2018 werden de eerste meldingen gedaan. Er zijn destijds onderzoeken uitgevoerd die inderdaad verontreinigingen aantoonden. Het ging daarbij om PAK, zware metalen en minerale olie. Uit de beoordeling door de Omgevingsdienst blijkt echter dat er geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn. Dat betekent ook dat er geen maatregelen noodzakelijk zijn, tenzij er grondwerkzaamheden zouden plaatsvinden. De Omgevingsdienst houdt de komende tijd de bodem- en waterkwaliteit in het Amsterdamse Bos goed in de gaten, maar verwacht nu en in de toekomst geen gezondheidsrisico’s voor bezoekers van het bos. Mocht uit toekomstig onderzoek anders blijken, dan worden er onverwijld maatregelen getroffen.

GroenLinks blijft alert

GroenLinks is blij met de geruststellende beantwoording en ziet geen reden tot vervolgvragen. Vanzelfsprekend blijven wij wel alert op berichten over verontreinigingen, zowel in het Amsterdamse Bos als op andere locaties. Een gezonde leefomgeving is tenslotte van het allerhoogste belang voor inwoners van onze provincie en de verantwoordelijkheid van Provinciale Statenleden.

De volledige antwoorden kunt u hier vinden.