Belangrijkste conclusies

Maar eerst, wat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport. Het nieuwe rapport bevestigt nogmaals dat er meer actie nodig is om de natuur te redden, ook in Noord-Holland. De reden hiervoor is dat stikstofmaatregelen te lang vooruitgeschoven zijn.

De snelste slag kan geslagen worden door 500 a 600 piekbelasters rond natuurgebieden uit te kopen binnen een jaar. Voor een groot deel gaat dat om agrarische bedrijven.

Laatstelijk benadrukt Remkes dat we 2030 moeten aanhouden als deadline voor het halveren van de uitstoot. Wij zijn het hiermee eens en willen dat de provinicie zich hieraan commiteert, maar verschillende Haagse partijen willen deze deadline laten varen.

Schriftelijke vragen

Bovenstaande conclusies betekenen dat we in Noord-Holland nog meer moeten gaan doen om  de stikstofuitstoot te beperken en de natuur te beschermen. Statenlid Ayşe Er stelde in het kader van het rapport van Remkes onderstaande vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

  1. In het rapport benadrukt Remkes dat de deadline van 2030 voor het behalen van de beoogde stikstofdoelen in stand dient te blijven. Is de gedeputeerde het hiermee eens en committeert de provincie zich nu, maar ook in de toekomst  aan deze datum?
  2. Remkes heeft vooralsnog  geen alternatief voor de Kritische Depositie Waarde (KDW) als richtlijn voor de maximaal toelaatbare stikstofuitstoot in een gebied. Gaat GS de KDW blijven gebruiken tot er een beter juridisch alternatief komt?
  3. Remkes concludeert dat er nieuwe en betere regionale kaarten dienen te komen en dat de huidige stikstofkaart van tafel moet. Wanneer verwacht de gedeputeerde deze nieuwe kaart gereed te hebben voor onze provincie?
  4. Remkes concludeert in het rapport dat innovatieve oplossingen de stikstofuitstoot niet significant zullen verminderen. Op de lange termijn valt er wel winst te behalen, maar dan dient dit landelijk ingericht te worden. Wat betekent dit voor de oplossingsrichting waarvoor wordt gekozen in onze gebiedsgerichte aanpakken?
  5. Uit het rapport blijkt dat gedwongen uitkoop van grote stikstofuitstoters in de buurt van kwetsbare natura 2000-gebieden onoverkomelijk is onder bepaalde omstandigheden indien we de beoogde doelstellingen in 2030 willen halen. De commissie adviseert daarom dat dit een onderdeel wordt van het regionale stikstofbeleid. Is de gedeputeerde het eens met deze bevindingen en zal de gedwongen uitkoop onderdeel worden van het beleid daar waar het onvermijdelijk is?
  6. Is voor Noord-Holland inmiddels duidelijk wie de piekbelasters zijn en zo ja, wanneer worden zij ingelicht over de mogelijkheden die zij hebben met betrekking tot het veranderen dan wel stoppen van de bedrijfsvoering?
  7. Ook de industrie en de bouw zullen volgens het rapport hun steentje moeten bijdragen, wat betekent dit voor de industrie en specifiek voor Tata Steel in Noord-Holland? Wanneer wordt duidelijk hoe groot hun bijdrage zal moeten zijn?
  8. De korte termijnaanpak mag volgens het rapport maximaal één jaar duren, hiervoor dient de provincie nauw samen te werken met het kabinet. Kan de gedeputeerde inzicht geven in hoe we dit in Noord-Holland gaan halen?
  9. Remkes adviseert de PAS-melders en interimmers voorgang te verlenen zodra er vergunbare stikstofruimte ontstaat. Gaat deze voorrang ook gelden in Noord-Holland?