Schriftelijke vragen over bescherming van natuur en cultuur op Forteiland

Vragen van de Statenleden A. E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en F.J. Kramer (GroenLinks) over de bescherming van natuur en cultuur op Forteiland

Inleiding
Op zaterdag 23 juni publiceerde onderzoeksjournalistiek medium Follow the Money (FtM) onder de titel “Hoe oorlogsmonument Forteiland IJmuiden onder toeziend oog van gemeente Velsen werd leeggeroofd” een zorgwekkend artikel over de bescherming van natuur- en cultuurwaarden op Forteiland. De provincie is siteholder van UNESCO erfgoed de Stelling van Amsterdam, waar Forteiland onderdeel van uitmaakt. 

Follow the Money schrijft: 

“Hoewel aan UNESCO-erfgoed geen onomkeerbare aanpassingen mogen worden gedaan, werd een vergaderruimte gemaakt in de geschutsbunker, werden zware lampen opgehangen aan gemetselde plafondgewelven en een originele muur bij een koepel werd gedeeltelijk doorgebroken. Deze laatste verbouwing werd gestopt nadat een oplettende bezoeker de gemeente Velsen had ingelicht. De gemeente ontkent wel dat er schade is ontstaan aan het monument zelf, maar Follow the Money is in bezit van foto’s waaruit het tegenovergestelde blijkt.”

Ook zouden er historische voorwerpen zijn ontvreemd uit het fort. En er zijn zorgen over de controle: “De huidige constructie zorgt er namelijk voor dat de pachter moet beoordelen of de pachter zich wel aan de erfgoedregels houdt.”

Ook de natuurwaarden op Forteiland, zoals de meeuwenkolonie en de zandhagedis, zijn bedreigd. “Zo was het twee weken geleden wederom raak: in verband met een 25-jarig jubileum besloot PBN een vuurwerkshow te organiseren. Dit gebeurde echter tijdens het broedseizoen naast een meeuwenkolonie. Vogelonderzoekers verklaarden tegenover de IJmuider Courant ‘not amused’ te zijn.”

Vragen

  1. Bent u op de hoogte van genoemde publicaties over mogelijke aantasting van Forteiland, als onderdeel van het Unesco werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, en over ontvreemding en vervreemding van onderdelen van het interieur?
  2. Passen de verbouwingen die in het fort hebben plaatsgevonden binnen de kaders voor het behoud van cultureel erfgoed, resp. Unesco werelderfgoed? Zijn daarvoor door de gemeente Velzen de vereiste omgevingsvergunningen afgegeven? Heeft de gemeente Velzen zich daarbij laten adviseren door de dienst die belast is met de monumentenzorg binnen de gemeente? Indien een of meer van deze vragen met nee wordt beantwoord, wat dient er uw inziens dan te gebeuren?
  3. Hoe heeft de gemeente Velsen op uw melding gereageerd dat er voorwerpen uit Forteiland op de in het artikel beschreven veiling zouden worden verkocht? Welk gevolg heeft u aan het antwoord gegeven?
  4. Ben u van plan of bereid om de gemeente Velzen zo nodig om opheldering te vragen en/of anderszins te achterhalen hoe ernstig de vermeende, resp. geconstateerde handelingen zijn ten opzichte van de vigerende beschermingsopdracht?
  5. Welke rol is of ziet u voor zichzelf weggelegd als siteholder van het onderhavige Unesco werelderfgoed, resp. als provinciaal toezichthouder? Bent u eventueel bereid zich in te spannen om de verbouwings- en ontvreemding-schade te (doen) herstellen, resp. te (doen) ondervangen?
  6. Is het waar dat er een vuurwerkshow is gegeven tijdens het broedseizoen van meeuwen? Zo ja, is er handhavend opgetreden?
  7. Bent u van mening dat de Raad van Toezicht van Stichting tot Exploitatie van het Forteiland IJmuiden een controlerende rol heeft waar het de bescherming van dit erfgoed betreft? Zo ja, is de constructie en bezetting van de RvT naar uw oordeel toereikend om deze controlefunctie naar behoren te vervullen?

Gedeputeerde Staten moeten de vragen binnen 30 dagen beantwoorden.