“De provincie heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de natuur en zal dat blijven doen. Het wegnemen van de status doet hier afbreuk aan en wij zijn dan ook van mening dat de status van de Natura 2000-gebieden in Noord-Holland, wat ons betreft, niet ter discussie staat.”

Aldus het antwoord van Gedeputeerde Staten op een schriftelijke vraag van de GroenLinks-Statenleden Ayşe Er en Rien Cardol. 

Er en Cardol, respectievelijk woordvoerder milieu en natuur, zijn tevreden met dit duidelijke antwoord van het Noord-Hollandse provinciebestuur. Onze gedeputeerde Zita Pels meldde op het congres van Dwars op 23 november al dat het College in Noord-Holland de Natura-gebieden niet ter discussie wil stellen. Nu staat dat standpunt van het College ook zwart op wit. Dit is een duidelijk signaal richting het kabinet dat zij niet hoeven niet aan te kloppen bij het Noord-Hollandse provinciebestuur om aan de Natura2000-gebieden te morrelen.

Het kabinet heeft eerder, bij monde van minister Schouten (ChristenUnie), namelijk aangegeven wél de optie open te houden om van natuurgebieden in Nederland de beschermde status af te pakken. Er en Cardol betitelen dat als een absurde maatregel die de stikstofcrisis niet oplost. “De crisis is juist ontstaan omdat de natuur niet goed beschermd wordt. Laten we nu niet gaan doen alsof de stikstofcrisis door de natuur komt en dat je die crisis kunt wegtoveren door natuur te schrappen. Integendeel; meer natuur en het verbinden van natuurgebieden zijn juist nodig om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. We zijn blij dat het provinciebestuur duidelijk aangeeft dat we onze natuurgebieden zullen blijven beschermen en herstellen." Aldus Er en Cardol.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het doel van Natura 2000 is het terugdringen van de achteruitgang van de biodiversiteit en het vergroten van de verscheidenheid van soorten planten en dieren. De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om natuur.