Klimaatbeleid, Milieufederatie, Natuurbeheerplan en Actieplan Geluid: verslag van Provinciale Staten

Vandaag vergaderde Provinciale Staten, voor de eerste keer een echte inhoudelijke vergadering in de nieuwe periode. Voort GroenLinks stonden er belangrijke punten op de agenda: klimaat, duurzame landbouw, natuurbeheerplan, geluid en toekomst van de Milieufederatie. We dienden een motie in om het klimaatbeleid van de provincie verder aan te scherpen en het omvallen van de milieufederatie Noord-Holland te voorkomen. Ook werd er gesproken over het Natuurbeheerplan en het ‘actie’ geluidplan.

Ambitieuzer klimaatbeleid
Vorige week oordeelde de rechter dat de Staat een zorgplicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland fors te verminderen. GroenLinks riep het provinciaal bestuur op om ook in Noord-Holland gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter. In onze provincie, waar fors meer geld wordt uitgetrokken voor asfalt dan natuur en groen, liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Samen met de Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie-SGP dienden we dan ook een motie in om inzichtelijk te maken wat er moet gebeuren om in Noord-Holland gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter.

Vera Dalm deed met een dringend betoog een oproep aan alle Statenleden: er is geen 'planeet B'.  Dus neem je verantwoordelijkheid! De argumentaties van de coalitiepartijen waren schrikbarend: "we doen al genoeg, we wachten af of Staat in beroep gaat en of Rijk met aanwijzingen komt."  GroenLinks vroeg dan ook om een hoofdelijke stemming.  De coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en VVD steunden de motie niet, al zeiden sommige Statenleden met een milieu-hart heel zacht 'tegen'.....

Voorkom faillissement Milieufederatie
Milieufederatie Noord-Holland bevindt zich in zwaar weer. Door het wegvallen van subsidie vanuit de provincie dreigt de organisatie om te vallen. Als er voor 1 januari geen alternatief wordt gevonden betekent dat het faillissement van de Milieufederatie en het verlies van de bijbehorende werkgelegenheid. GroenLinks diende daarom, samen met de PvdD, ChristenUnie-SP en de SP een voorstel in om een faillissement te voorkomen. Hetzij door een overbruggingskrediet of door zekerheid te geven door voldoende projecten te garanderen.

Fractievoorzitter Alwin Hietbrink: “Het werk van de milieufederatie op de belangrijke kerntaken milieu en natuur zijn onmisbaar voor de provincie. Het kan toch niet zo zijn dat de provincie deze organisatie om laat vallen. ”

Ofschoon de motie verworpen werd behaalde we toch een klein succesje.  Gedeputeerde Staten deden wel de toezegging om open te staan voor projectvoorstellen en het financiële plaatje onder de loep te nemen.

Natuurbeheerplan
Het Natuurbeheerplan geeft in grote lijnen de manier weer waarop we het Nationaal NatuurNetwerk gaan realiseren en hoe we het beheer zowel financieel als inhoudelijk gaan regelen. We kunnen ons er in grote lijnen wel in vinden, met twee aandachtspunten: om het NatuurNetwerk zo robuust te maken als nodig is, is het aantal hectares die per jaar worden toegevoegd te klein. Dan ben je in 2027 nog niet klaar met het Natuurnetwerk.... Gedeputeerde Staten ging er niet in mee, ze vonden 250 hectare per jaar al een hele opgave.

Onze andere opmerking was dat de omgeving van natuurgebieden daar wel bij moet passen. Als je geld investeert in natuurbeheer, maar er zit pal naast het gebied een intensieve boer, dan schiet het echt niet op. Helaas bleef ook hier GS bij haar standpunt ' dan moeten we in gesprek met die boer'. Alsof ie daar minder gif van gaat spuiten....

Geluid
Voor de eerste keer waren de interruptiemicrofoons echt nodig. GedeputeerdeTalsma beantwoordde alle vragen over geluidshinder zó badinerend: je gaat maar ergens anders wonen, in Noord-Holland is nu eenmaal veel geluid'. GroenLinks steunde alle moties om de geluidsbelasting omlaag te brengen naar 55dB. Die hebben het dus niet gehaald.... Dus als je last van geluid hebt: meld het ons, dan gaan we ermee verder!