Vandaag vonden de laatste algemene beschouwingen plaats van deze periode en werd de begroting voor 2015 vastgesteld. GroenLinks fractievoorzitter Lene Grooten pleitte in haar bijdrage voor een groene provincie met oog voor lokale initiatieven. Waar ruimte is voor vernieuwing en openheid. Een provincie voor de toekomst.

 

Grooten hamerde in haar bijdrage op belangrijke thema's als natuur, openbaar vervoer, cultuureducatie, het van tafel krijgen van de voorgenomen bezuinigingen op groene organisaties en het mankerende wind op land beleid dat absoluut geen prijs verdient. Door middel van een aantal moties en amendementen heeft de Noord-Hollandse fractie voorstellen gedaan om het beleid van de coalitie (PvdA, VVD, D66, CDA) aan te passen.

Bezuinigingen Landschap Noord-Holland en Milieufederatie
Samen met andere partijen diende GroenLinks voorstellen in om de voorgenomen bezuinigingen op Landschap Noord-Holland (de inzet van vrijwilligers) en de milieufederatie ongedaan te maken. De jaarlijkse bijdrage van de provincie voor Landschap Noord-Holland bedraagt nu nog 1,5 miljoen euro, maar Gedeputeerde Staten gaat deze investering in natuur de komende jaren afbouwen tot nul euro. Een groot deel hiervan betreft gelden ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk van zo’n 9000 personen in Natuur en Landschap.

En ondanks dat het een kerntaak van de provincie is stelt het college verder voor om de bijdrage aan de Milieufederatie Noord-Holland (€ 270.000 per jaar) vanaf 2016 te beëindigen.

In haar bijdrage hekelde fractievoorzitter Lene Grooten deze bezuinigingen: “Er gaan miljoenen euro`s naar asfalt, maar een een paar ton voor vrijwilligers in het groen en de milieufederatie, die beiden van onschatbare waarde voor natuur- en cultuurlandschap in Noord-Holland zijn, kan opeens niet. GroenLinks wil dichtbij inwoners staan en samen met hen beleid ontwikkelen. De inzet van vele vrijwilligers bij het beheer en onderhoud van onze voorzieningen is onmisbaar. Twee weken geleden stonden hier meer dan 100 mensen voor het provinciehuis om te betogen hoe graag zij vrijwilliger zijn in het groen. We zouden toch gek zijn als we dit wegbezuinigen? Aldus Grooten.”

Samen met bijna de voltallige oppositie (minus PVV) diende GroenLinks een motie in om geld voor vrijwilligers in het groen veilig te stellen en de bezuinigingen op de milieufederatie van tafel te krijgen. De coalitiepartijen, inclusief de PvdA die onlangs nog liet weten tegen de bezuiniging te zijn, verworpen eensgezind de motie.

GroenLinks: investeer in het culturele klimaat van de toekomst
Een voorstel van GroenLinks om de bezuiniging op cultuureducatie ongedaan te maken haalde het helaas niet. Vanaf 2016 zal het volledige budget voor cultuureducatie (7.2 ton jaarlijks) komen te vervallen. Dat dit niet conform bestaande afspraken is en dat Noord-Holland dan de enige provincie is zonder rol in cultuureducatie deerde de coalitiepartijen niet.

Verhoging opcenten
Een steeds groter deel van de provinciale begroting gaat naar asfalt en het onderhoud ervan. Terwijl in 2014 40 procent ervan in het programma Bereikbaarheid zit, is dat in 2018 al 55 procent. De inwoners van Noord-Holland betalen de rekening omdat de provincie daardoor op andere taken moet bezuinigen. Al eerder had GroenLinks aangeven dat het verhogen van de opcenten (een provinciale heffing op de motorrijtuigenbelasting) een oplossing biedt om bepaalde taken toch te blijven steunen. De Noord-Hollandse tarieven liggen immers al lange tijd ruim onder de tarieven van alle andere provincies. Daarnaast dalen de inkomsten uit de opcenten de komende jaren en zijn de tarieven sinds 2009 niet meer verhoogd. Het voorstel werd verworpen.

Gemeente en regio`s aan zet
GroenLinks gelooft dat de huidige ontwikkelingen en decentralisaties vragen om een provincie die denkt vanuit onderop. De provincie is als regisseur en kennismakelaar op verschillende terreinen actief. Op het gebied van wonen, economie, mobiliteit en sociale thema's wordt geld beschikbaar gesteld. We moeten af van al die losse potjes en subsidieregelingen en op zoek naar een integrale manier van werken. Dat bevordert het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende domeinen, het scheelt papierwerk en maakt het mogelijk beter aan te sluiten bij datgene wat er regionaal speelt. Zo zal het met name op het platteland en bij kleinere gemeenten een stuk lastiger worden en is het cruciaal dat er goed in regio’s samengewerkt wordt.

Een motie die vraagt van provincie om de diverse vraagstukken in kaart te brengen en te bekijken hoe zij haar zeer diverse subsidies voor gemeenten efficiënter en intgraler kan inzetten werd met algemene stemmen aangenomen

GroenLinks stemde voor de begroting 2015, maar vanwege de bezuinigingen vanaf 2016 en verder stemde de fractie niet in met het meerjarenperspectief.