Op 1 en 2 januari 2019 vond de containerramp met de MSC Zoë plaats. 342 containers vielen in zee, waarvan een deel open sloeg.

De inhoud spoelde aan op de Waddeneilanden en het vaste land. Pas op 13 november jl. kwam een gedetailleerde ladinglijst van de containers vrij met veel afkortingen en zonder hoeveelheden. Bovenaan de lijst staat onder andere ‘lithium ion cells’. Deze vormen een gevaar voor het watermilieu en het land. De fracties van GroenLinks en PvdA maken zich ook ernstig zorgen over andere toxische stoffen die komende tijd nog kunnen aanspoelen en/of de zee vervuilen.

GroenLinks-Statenlid Rien Cardol en PvdA-Statenlid Gert-Jasn Leerink hebben hierover de volgende schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld: 

  1. Is het college geïnformeerd over de inhoud van de aangespoelde containers? En begrijpt u wat er precies op de ladinglijst staat?
  2. Kleine korreltjes en microplastics kunnen opgegeten worden door vis en zo in de hogere voedselketens terecht komen. Heeft het college zicht op de risico’s van de lading voor de ecologie en eventuele gevolgen voor de volksgezondheid? Is hier onderzoek naar gestart? Zo ja, wil het college de uitkomsten hiervan delen met de Staten. Zo nee, is het mogelijk dit alsnog, eventueel met andere partners, te (laten) onderzoeken?
  3. Schadebetalingen door de verantwoordelijke rederij gaan traag, ook als het gaat om de vervolgschade. De minister is hierover bevraagd door de Tweede Kamer. Diverse partijen pleiten voor een schadefonds. Heeft het college ook zorgen geuit richting het Rijk? Zo ja, op welke manier? Zo nee, is zij nog van plan dit te doen?
  4. Is er zicht op hoeveelheden en soorten afval die nog kunnen aanspoelen? Is het college in gesprek met gemeenten en andere betrokken partijen over deze problematiek, nationaal en internationaal? Zo ja, welke partijen? Zo nee, waarom niet?
  5. Is er een centraal gecoördineerd plan om huidige en toekomstige vervuiling als gevolg van de containerramp aan te pakken? Ziet het college de urgentie hiervan in en is zij van plan om zich hiervoor in te zetten? Zo ja, zou dit geborgd kunnen worden in de ‘agenda voor het waddengebied’?
  6. In opdracht van de veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord is onderzoek gedaan naar de crisisbeheersing (“Containercalamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied. Een evaluatie.“ van 18 juni 2019). Kan het College aangeven wat inmiddels met de resultaten van dit onderzoek is gedaan?
  7. In de Tweede Kamer is onlangs een motie van de ChristenUnie, gesteund door andere fracties, aangenomen die de regering vraagt te bezien hoe zij bij wijze van noodmaatregel bij storm grote containerschepen kan verbieden de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden te bevaren en de mogelijkheden voor permanente sluiting van deze route te onderzoeken. Is het college bereid bij het Rijk aan te dringen op snelle uitvoering van deze motie?
  8. Vissers in Noord-Holland werken mee aan het project Fishing for Litter, gecoördineerd door de vereniging van kustgemeenten KIMO Nederland en België en het Ministerie van I&W. Hierbij zamelen zij afval in dat zij bij het vissen in hun netten krijgen en geven dit aan de wal af voor verwerking. Ziet het College mogelijkheden om hen hierbij te ondersteune

Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.