Ten eerste: waarom is diversiteit in het personeelsbestand van de Provincie zo belangrijk?

In het coalitieakkoord staat het duidelijk omschreven: de provinciale organisatie wil een afspiegeling zijn van de Noord-Hollandse samenleving. Dit is ook nodig: mensen met een biculturele achtergrond ervaren nog steeds discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. Ook mensen uit de LHBTQI+groep hebben vaker te maken met discriminatie. We willen mensen uit deze groepen binnen onze organisatie meer kansen geven. En we winnen er mee als organisatie: met een diverser team zijn we beter in staat de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden en ons beleid nog inclusiever te maken. Daarnaast willen we als provincie het goede voorbeeld geven naar andere werkgevers: inclusief personeelsbeleid en een divers personeelsbestand zou de norm moeten zijn.

Waarom is het nog niet eerder gelukt die diversiteit voor elkaar te krijgen?

Deze coalitie heeft voor het eerst de nadruk op het belang van diversiteit gelegd in het coalitieakkoord van de Provincie. Er zijn eerder door de organisatie al stappen genomen. Naar aanleiding van initiatieven vanuit Provinciale Staten is er al door de organisatie ingezet op werving en selectie met het oog op diversiteit, bijvoorbeeld bij de trainees en stagiaires. Dat gaan we nu verbreden naar alle vormen van werving, meer acties ondernemen en deze ook vastleggen.

De Provincie scoort goed als werkgever, maar liefst een 7,5. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat medewerkers zichzelf durven te zijn en voor zichzelf op durven te komen (cijfers 7,8 en 7,7). Ook op het gebied van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking doet de Provincie het goed: we zijn een werkgever die uitgebreid rekening houdt met toegankelijkheid en voldoen aan de normen voor participatiebanen. Daar hebben we blijvend aandacht voor.

Hoe gaat de Provincie ervoor zorgen dat die diversiteit nu wel wordt bereikt?

Bewustwording is de sleutel tot succes. Als organisatie gaan we inzetten op meer kennis en het breed verspreiden hiervan binnen de organisatie over inclusief personeelsbeleid en hoe een ieder kan bijdragen aan een inclusieve werksfeer. Wij onderkennen dat ook al zouden we allemaal graag onbevooroordeeld willen zijn en denken we niet te discrimineren, we vaak toch onbewust te maken hebben met cultureel bepaalde oordelen. Dat erkennen en samen er aan werken deze oordelen te zien en te veranderen, is essentieel voor een inclusieve cultuur. Naar buiten toe bekennen we ook duidelijk kleur: we varen mee met de Canal Pride 2021 en sponsoren evenementen die zich richten op mensen met een biculturele achtergrond. 

In onze aanbesteding voor werving en selectie nemen we diversiteit mee als een standaardeis. Ook sluiten we ons aan bij het traineeprogramma van Amsterdam voor statushouders en onderzoeken we de mogelijkheid voor een zij-instromerstraject. Al onze acties gaan we vastleggen in een Charter Diversiteit van de organisatie Diversiteit in Bedrijf dat we dit jaar nog gaan tekenen. 

Ook van onze partners vragen we inzet: inclusiviteit is opgenomen in de eisen die we stellen aan verbonden partijen en partijen waar wij leningen en garanties aan geven. Daarnaast hebben we vorig jaar het social-returnbeleid aangepast: op veel meer van de opdrachten die wij geven is social return van toepassing. Hierdoor worden er banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook voor mbo-stagiairs.

Wanneer is het diversiteitsbeleid in jouw ogen geslaagd?

Uiteindelijk is het vrij simpel: we moeten arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden, mensen aannemen op alle niveaus in onze organisatie die nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn en we we moeten werken aan een inclusieve werksfeer. Als we daar binnen onze organisatie en naar buiten toe in zowel onze rol als opdrachtgever als die van beleidsmaker continu aan werken zorgen we er voor dat inclusiviteit straks het nieuwe ‘normaal’ is. Want dat is het doel: als organisatie een afspiegeling zijn van de samenleving zou normaal moeten zijn. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld, maar ik zie dat onze organisatie klaar staat om de benodigde stappen te zetten en er vol voor te gaan.