1. Structureel miljoenen meer voor klimaat 💚

De klimaatcrisis tegengaan is een van de grootste uitdagingen in onze provincie. Het verlagen van de CO2-uitstoot blijft de komende vier jaar onze topprioriteit. Om grote stappen te maken richting 55% reductie in 2030 gaan we structureel geld investeren in het klimaatbeleid van de provincie. We werken aan extra maatregelen in ons Actieprogramma Klimaat om de doelen te halen.

2. Schone industrie voor een gezonde leefomgeving 🏭

De gezondheid van mensen is het allerbelangrijkst in onze provincie. Maar er zijn bedrijven in Noord-Holland die daar nog een te grote impact op hebben. Zij moeten verduurzamen. Hierin zijn we heel duidelijk in het akkoord: “Voor vervuilende bedrijven die deze transitie op termijn niet kunnen of niet willen maken, zien wij geen toekomst”. Als provincie ligt onze rol vooral bij het verlenen en naleven van vergunningen. Daar gaan we dan ook scherper op zijn binnen de ruimte die de wet geeft.

3. Woningnood aanpakken, voor iedereen 🏠

In het akkoord is niet alleen vastgelegd dat we het tempo waarmee we nieuwe woningen bouwen verdubbelen, we zorgen dat we vooral ook de juiste woningen bouwen. We bouwen tenminste 30% sociale huur en we gaan erop toezien dat er ook betaalbare woningen worden gebouwd. Ook hechten we groot belang aan de beschikbaarheid van woningen voor specifieke doelgroepen, zoals starters, ouderen en spoedzoekers.

4. Inzetten op duurzame landbouw 🌱

Onze natuur staat onder druk. Daarom moeten we de stikstofuitstoot in onze provincie drastisch omlaag brengen. We willen de Noord-Hollandse landbouw een duurzaam toekomstperspectief geven en de natuur versterken. We gaan boeren ondersteunen in deze transitie. We spreken in het akkoord uit dat we in 2040 volledige kringlooplandbouw in Noord-Holland hebben. Ook gaan we aan de slag met het beperken van schadelijke bestrijdingsmiddelen en blijven we de transitie naar meer plantaardig eten stimuleren.

5. Meer OV-knooppunten en doorfietsroutes 🚴

De afgelopen jaren hebben we met succes ingezet op de bereikbaarheid van nieuwe woningbouw met het OV en de fiets. Hiermee bieden we mensen een goed alternatief voor de auto. De komende periode gaan we verder met bouwen rond ov-knooppunten. En we maken fietsen nog aantrekkelijker: we ronden drie belangrijke doorfietsroutes af.

6. Voorzieningen voor iedereen ⚽

Niet iedereen in Noord-Holland heeft nog een bibliotheek, sportclub of culturele instelling in de buurt. En dat terwijl deze voorzieningen ontzettend belangrijk zijn voor je sociale leven en het contact met je omgeving. Daarom maken we geld vrij voor voorzieningen akkoorden, waarmee we gemeenten helpen om de leefbaarheid te bevorderen. We blijven sportclubs, maar ook dorpshuizen en culturele instellingen helpen met verduurzamen.

Rosan Kocken gaat door als gedeputeerde

Namens GroenLinks zal Rosan Kocken doorgaan als gedeputeerde. Rosan krijgt klimaat(adaptatie), energietransitie, natuur, landschap en water & bodem in haar portefeuille. Stuk voor stuk echte GroenLinks thema’s waarmee we in Noord-Holland impact kunnen maken.

In gesprek over het akkoord

Wil jij met ons wisselen van gedachten over het nieuwe coalitieakkoord? Kom dan aanstaande zondag 9 juli naar de Provinciale Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal hier ruim de tijd voor worden genomen. Aanmelden kan hier.

Op 17 juli zal het nieuwe coalitieakkoord worden behandeld in Provinciale Staten. Dan zullen ook de nieuwe leden Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd.