Het bestuur van GroenLinks Noord-Holland heeft een belangrijke rol in de organisatie van de partij. Juist in een tijd dat er steeds meer mensen politiek actief willen zijn voor onze partij zijn krachtige besturen belangrijk. Zij zien erop toe dat er een goed evenwicht is tussen het belang van de kiezers, de leden, de politiek actieven en de professionele bestuurders.

Het provinciaal bestuur is op dit moment op volle sterkte, maar dat is ook nodig. Noord-Holland is een uitdagende provincie met vele verschillende kanten, meningen en wensen. Daarnaast hebben wij, sinds de afgelopen verkiezingswinst bij de Provinciale Staten, ook de verantwoording genomen om te besturen. Met twee gedeputeerden en negen statenleden kunnen we veel betekenen voor onze  mooie provincie en haar inwoners.

We zijn als groeiende en noodzakelijke beweging altijd op zoek naar bestuurlijk talent. Voel je je aangesproken, dan is dit je kans! Wij zijn er voor de leden en de leden moeten ook iets te kiezen hebben. GroenLinkers uit Noord-Holland worden dan ook van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Zowel de huidige bestuursleden als nieuwe gegadigden zullen dus ook een gesprek krijgen met de kandidatencommissie. Deze zal daarna een voorstel doen aan de leden op de provinciale ledenvergadering van 1 februari 2020. Deze kiezen hieruit het komende bestuur.

Het provinciaal bestuur heeft de volgende taken:

 1. de organisatie en voorbereiding van Provinciale Ledenvergaderingen (PLV`s)
 2. het stimuleren van de oprichting van afdelingen binnen de provincie;
 3. het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen en bemiddelen bij conflicten;
 4. het tijdelijk overnemen van de taken van een afdelingsbestuur dat in gebreke blijft;
 5. het betrekken van afdelingen en leden bij provinciaal-politieke activiteiten;
 6. het organiseren van de kandidaatstelling en verkiezingscampagne voor de PS-verkiezingen;
 7. het organiseren van partijbrede debatten.

Profiel
 

Diversiteit
We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het bestuur. De kandidatencommissie krijgt daarom de opdracht mee om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder afkomst, leeftijd, gender, kennis en ervaring.

Eigenschappen/vaardigheiden
Ieder bestuurslid dient tenminste in meer of mindere mate te beschikken over de volgende eigenschappen en/of vaardigheden:

 • om kunnen gaan met/respect hebben voor andere meningen en opvattingen
 • gericht op samenwerking
 • integriteit (bijvoorbeeld omgaan met vertrouwelijke informatie, omgaan met afdelingsgeld)
 • organisatorische betrouwbaarheid (afspraken nakomen)

Van een nieuw bestuurslid wordt de bereidheid en mogelijkheid verwacht om tijd in het bestuurswerk te steken (circa 1 dagdeel per week). Het gaat dan om 10 avondvergaderingen per jaar, het een aantal keer per jaar bezoeken van landelijke bijeenkomsten, fractievergaderingen en provinciale activiteiten. Daarnaast eens in de vier jaar het voorbereiden van de PS-campagne.

Daarnaast is het wenselijk dat een of meer bestuursleden beschikken over de volgende eigenschappen en/of vaardigheden:

 • organisatorisch talent (zich uitend in dingen als: prioriteiten kunnen stellen, zaken goed kunnen delegeren etc.)
 • wortels in/goede contacten hebben met diverse ‘verwante’ organisaties danwel andere gremia binnen GroenLinks
 • in staat zijn vrijwilligers te motiveren/activeren
 • vaardigheden en talent op het terrein van mediation en conflicthantering
 • gevoel voor publiciteit
 • politiek-strategisch inzicht

Tijdspad
Potentiële kandidaten kunnen tot en met 4 december reageren. De kandidatencommissie zal hierna gesprekken voeren met de huidige en de nieuwe bestuursleden. Zij zal hierna een voordracht doen aan de leden die op 1 februari 2020 op de PLV het nieuwe bestuur zullen kiezen.

Reageren en contact
Is dit echt iets voor jou en voldoe je aan het profiel? Stuur een motivatiebrief en een kort CV naar Ruud Grondel, voorzitter van de kandidatencommmissie, via groenlinks@noord-holland.nl

Wil je meer informatie? Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze bestuursvoorzitter Wouter Hakhoff (wouterhakhoff@gmail.com | 06- 41423841)