Uit de gesprekken die we met GroenLinksers uit de hele provincie hebben gehad komen de volgende problemen naar voren bij lokale bestuurskracht:

  • Onvoldoende capaciteit om als bestuur de organisatie op en uit te bouwen;
  • De verwachtingen van de burgers worden niet waargemaakt;  
  • Uitvoering van de wettelijke taken is doorgaans geborgd maar uitvoering van bovenwettelijke taken staat zwaar onder druk;
  • De politieke rol in het politiek-bestuurlijke krachtenveld wordt niet altijd zelfstandig en adequaat uitgeoefend.

Er is niet één magische oplossing voor deze veelvoud aan problemen waar gemeenten tegenaan lopen. We zijn als GroenLinksers niet per definitie vóór schaalvergroting/fusie (maar ook niet tegen). Dit heeft meerdere redenen. Soms is fusie een gepasseerd station, zorgt het voor een ongelijkwaardige representatie en een kleine gemeente heeft ook zo z'n voordelen, zoals bestuur dat dichtbij haar bewoners staat.

Het gaat er om de schaal en samenwerkingsvorm te vinden die past bij het beleid dat wenselijk en noodzakelijk is. Dat vraagt om pragmatisme en een palet aan opties voor samenwerking.

Echter moet wel worden erkend dat er inmiddels veel knelpunten zijn. Het blijven wachten op wat er ‘bottom up’ komt of een Provinciale ambtenaar als 'vliegende keep' sturen is niet eeuwig houdbaar. De provincie moet dus een actieve houding aannemen, aldus de meepratende partijgenoten.

Deze houding kan bijvoorbeeld actiever in de informatievoorziening. De Provincie kan gemeenten helpen inzichtelijk maken waar de gaten vallen, waar het beleid of de uitvoering niet meer voldoen. Het gaat immers niet alleen om een sluitende begroting is maar ook om de prijs die daarvoor wordt betaald door voortdurende bezuiniging. De provincie moet dus ook voor de gemeenten blijven opkomen bij het Rijk en pleiten voor budget bij taken, alsmede lobbyen voor meer ruimte in het toezichtkader, zodat een rijker toezicht mogelijk wordt.

Van alle gesprekken is door Tamira een rapport gemaakt. Dat volledige rapport vind je hieronder. De gesprekken, het rapport en de aanbevelingen die hieruit gaan naar de programmacommissie voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023.