Het provinciale bestuur moet veel meer met bewoners samen gaan werken. De provincie betrekt burgers actief bij haar beleidsvoornemens. Niet slechts door haar plannen te presenteren voor inspraak, maar door die plannen in samenspraak op te stellen. Daarvoor moet de bestuurscultuur in het provinciehuis veranderen en moet de provincie gaan experimenteren met nieuwe vormen van besluitvorming waarin zoveel mogelijk mensen betekenisvol kunnen participeren.

Een democratisch bestuur waarin alle inwoners mee kunnen doen betekent niet alleen participatie. Het betekent ook dat bloeiende regionale en lokale media de politici en\ bestuurders scherp houden en met kritische berichtgeving de provinciale politiek dichter bij de burger brengen.

De provincie heeft privacy hoog in het vaandel staan. De beveiliging van persoonsgegevens en de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming dient een prioriteit te zijn binnen de provinciale organisatie.

  1. De provincie investeert in vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die een bijdrage leveren aan een duurzamer en socialer Noord-Holland.
  2. De provincie stelt een ombudsman aan voor toekomstige generaties, die ervoor zorgt dat het beleid van de provincie bijdraagt aan het welzijn van de burgers van nu, en de burgers van de toekomst.
  3. Open data worden de norm bij de provincie, zodat inwoners zelf kunnen zien wat de provincie doet en innovatieve oplossingen kunnen aandragen.
  4. Het bestuur stelt op hoofdlijnen het beleid vast en gaat vervolgens samen met betrokkenen om de tafel zitten om een concrete invulling aan plannen te geven. Alle voorstellen die aan de provinciale staten worden voorgelegd krijgen een participatieparagraaf, waarin verslag wordt gedaan hoe bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het voorstel.
  5. De provincie geeft het voorbeeld van goed werkgeverschap. De provincie zorgt voor een gelijke verdeling van de salarisschalen. De meest verdienende ambtenaar gaat maximaal vijf keer zoveel verdienen als de minstverdienende ambtenaar (de Tinbergennorm). De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt geslecht. De provincie biedt haar werknemers die mee-ouder zijn ruimhartig betaald bevallingsverlof. De standaard werkweek wordt 32 uur.
  6. Externe inhuur door de provincie wordt waar mogelijk beperkt. Arbeidskrachten zoals schoonmakers komen weer in dienst van de provincie.
  7. Regionale en lokale media krijgen steun om hun belangrijke democratische taak in onafhankelijkheid te kunnen blijven vervullen.
  8. Privacy is een groot goed: de provincie moet data van - en over - haar inwoners met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. De beveiliging van data wordt binnen de provincie doorgelicht en waar nodig versterkt.
  9. Lokaal bestuur moet zo dicht mogelijk bij bewoners staan. Wanneer een fusie noodzakelijk blijkt om de kwaliteit van voorzieningen te waarborgen, zoekt de provincie in overleg met gemeenten en inwoners naar een gedragen oplossing.