Dat vraagt om een overheid die actief stuurt op de woningmarkt en let op het voorzieningenpeil. De provincie houdt daarom grip op zijn grondgebied en ondersteunt gemeenten bij het verstevigen van hun positie op de woningmarkt. De provincie bevordert de afstemming van woningbouw tussen gemeenten en ziet erop toe dat alle gemeenten een adequate woningvoorraad voor kwetsbare doelgroepen en lagere inkomens nastreven. De provincie spant zich in om de sociale voorzieningen in krimpregio’s op peil te houden en zorgt voor goede openbaar vervoersverbindingen.

Een gezonde leefomgeving betekent voldoende groen, een goede luchtkwaliteit en schoon water. Helaas is dat nog geen gegeven. In sommige gebieden staat het groen onder druk door almaar uitdijende bebouwing. In delen van Noord-Holland is de luchtkwaliteit matig tot slecht en de waterkwaliteit is in de hele provincie onder de norm. De specifieke situatie in elke regio van de provincie vraagt om maatwerk om te zorgen dat de leefomgeving gezonder wordt. In overleg met burgers, het bedrijfsleven en overheden gaat de provincie aan de slag om de lucht- en waterkwaliteit in de hele provincie drastisch te verbeteren.

Noord-Holland kent vele musea en monumenten en steeds meer toeristen vinden hun weg naar onze provincie. Het bevorderen van een goede spreiding van toeristen over de provincie kan er voor zorgen dat overlast wordt ingeperkt en andere gebieden meer profi teren van het toerisme.

 1. In de provinciale Omgevingswet staan de transitie naar duurzame energie en een circulaire economie, het behoud en de verbetering van het groen en de verbetering van de kansen van de inwoners van Noord-Holland centraal.
 2. De provincie richt een provinciaal grondbedrijf op om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen stimuleren, zoals duurzame woningbouw en circulaire bedrijvigheid.
 3. Alle nieuwbouw wordt circulair en natuurinclusief gebouwd. Van nieuwe en bestaande gebouwen wordt in het kadaster opgenomen welke grondstoffen ze bevatten.
 4. De provincie vraagt van gemeenten om een adequate woningvoorraad voor kwetsbare doelgroepen en lagere inkomens na te streven.
 5. De provincie kiest voor het realiseren van woningen binnen de bebouwde omgeving door verdichting, alternatieve woonvormen, de transformatie van kantoorgebouwen en eventueel hoogbouw. Daarmee spaart de provincie het open landschap rondom de steden en dorpen.
 6. De voorzieningen voor bewoners in krimpgebieden blijven op peil met creatieve oplossingen, zoals openbaar vervoer op maat, mobiele zorgverlening, samenwerkingsscholen en bezorgdiensten.
 7. Er komt een provinciaal fonds voor het vergroenen van scholen door het aanleggen van groene schoolpleinen, plaatsen van zonnepanelen op het dak en het realiseren van een gezond binnenklimaat.
 8. De provincie gebruikt de bestaande Regionale Actieprogramma’s om meer regie te krijgen op het realiseren van voldoende woningen voor kwetsbare groepen.
 9. In overleg met gemeenten en bedrijfsleven stelt de provincie een Noord-Hollandse samenwerkingsagenda schone lucht vast om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren. In 2024 voldoet de provincie aan de
  normen voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 10. De provincie verleent geen vergunningen meer voor vuurwerkshows van commerciële partijen. Gemeenten krijgen enkel een milieuvergunning voor een vuurwerkshow wanneer zij consumentenvuurwerk verbieden.
 11. De provincie zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit in havengebieden door walstroom te verplichten voor schepen.
 12. In samenspraak met de agrarische sector dringen we mest- en gifgebruik terug om minder schadelijke uitspoel in oppervlaktewater te krijgen. De provincie neemt het initiatief om kennisdeling te bevorderen tussen bollenkwekers om gifgebruik te verminderen en pilots op dit vlak te ondersteunen.
 13. De provincie lobbyt in Europa voor strenge handhaving van waternormen zodat water dat uit andere delen van Europa het IJsselmeer en de Noordzee instroomt minder vervuild zal zijn.
 14. De provincie kijkt kritisch naar aanvragen voor de bouw van nieuwe hotels. Deze worden enkel gerealiseerd in gemeenten waar de bijdrage van toerisme aan de lokale werkgelegenheid opweegt tegen de toenemende drukte.
 15. De provincie moedigt spreiding van festivals en culturele evenementen aan. De provincie werkt niet mee aan festivals en evenementen die een onevenredige schade toebrengen aan de natuur. Van de festivals die er zijn wordt gevraagd verder te verduurzamen, onder andere op het gebied van afval en energie.