De provincie moet consequent van zich laten horen als er ergens in de provincie discriminatie of uitsluiting plaatsvindt. Er wordt niet samengewerkt met instellingen of bedrijven waar racisme of discriminatie plaatsvindt. De eigen organisatie staat open voor iedereen. De provincie streeft naar een veilige omgeving waar eenieder de vrijheid heeft zichzelf te zijn.

De provincie maakt zich er hard voor om de positie van de LHBTIQ+- gemeenschap te verbeteren. GroenLinks heeft eerder het initiatief genomen om van Noord-Holland een Regenboogprovincie te maken. Dit willen we de komende jaren samen met gemeenten verder uitbouwen om de acceptatie van LHBTIQ+ te vergroten.

De positie van vrouwen binnen de provinciale organisatie en het provinciale beleid verdient meer aandacht zodat de gelijkheid tussen man en vrouw geen wens meer is, maar werkelijkheid wordt. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging, zijn altijd welkom in onze provincie. Vluchtelingen maken deel uit van de Noord-Hollandse samenleving en doen vanaf dag één mee.

 1. De provincie tolereert geen racisme, discriminatie en uitsluiting.
 2. De provincie krijgt een diverser personeelsbestand en stelt in haar personeelsbeleid concrete doelen. Zo nodig worden quota gehanteerd.
 3. Het diversiteitsbeleid wordt in samenspraak met betrokken organisaties opgesteld. De provincie investeert in de mogelijkheden voor kwetsbare groepen om zich te laten horen.
 4. Bedrijven die discrimineren bij stages worden uitgesloten van provinciale opdrachten. Van de onderwijsinstellingen waar de provincie mee samenwerkt wordt gevraagd erop toe te zien dat elke student een goede stageplek krijgt, dit te registreren en zich er van te verzekeren dat stagebedrijven niet discrimineren.
 5. De status van Regenboogprovincie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+’ers.
 6. De provincie zorgt voor het delen van expertise en het aanjagen van vernieuwing op de verschillende diversiteitsdossiers door regelmatige bijeenkomsten met gemeenten. Hierbij worden ook belangenorganisaties uitgenodigd om de banden tussen verantwoordelijke bestuurders en deze organisaties te versterken. Een prominente rol hierin is weggelegd voor de commissaris van de Koning.
 7. De provincie verbetert de veiligheid in het buitengebied, waarbij er specifieke aandacht is voor de sociale veiligheid: iedereen moet zich veilig voelen om ‘s avonds laat of alleen op stap te gaan.
 8. Om de gelijkheid tussen mannen vrouwen te bevorderen start de provincie een proef met gender budgeting.
 9. De registratie m/v wordt van formulieren af gehaald waar dit wettelijk mogelijk is.
 10. In het provinciehuis en ander provinciaal vastgoed komen
  genderneutrale wc’s.
 11. De provincie spant zich in om de namen van tunnels, bruggen, pleinen en straten die verwijzen naar personen met een belast verleden te veranderen, te beginnen met de Coentunnel. Ook spant de provincie zich in om meer straatnamen te creëren die verwijzen naar een vrouw.
 12. De provincie geeft financiële steun aan de Meldpunten Discriminatie in de provincie.
 13. De provincie zet zich in om voldoende asielzoekerscentra te realiseren en stimuleert bewoners tot eigen initiatieven met betrekking tot het opvangen van vluchtelingen. De provincie stimuleert dat er vanaf het begin van de asielprocedure aandacht is voor het leren van de taal, het volgen van opleidingen en/of het vinden van werk.
 14. De provincie zorgt ervoor dat het VN-akkoord over de toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt nageleefd. Al het provinciaal vastgoed in Noord-Holland wordt toegankelijk voor mensen met een beperking of een hulpmiddel. Ook door de provincie georganiseerde evenementen en activiteiten worden volgens het VN-akkoord ingericht.