We hebben een mooi coalitieakkoord gesloten met veel groene plannen. Ik ben trots op de forse investeringen in nieuwe natuur, de plannen voor meer bossen en bomen en het actieplan voor de weidevogels. Begin 2021 komt er een provinciale visie op vergroening van de landbouw en een masterplan voor herstel van de biodiversiteit. Intussen worden ook praktische successen geboekt: groot en klein. Het verbod in provinciale pachtcontracten op gebruik van glyfosaat is een goede stap in de strijd tegen overmatig gebruik van gif in de landbouw. En met het compromis over de bomenkap in de Schoorlse duinen gaf de provincie gehoor aan de roep van burgers om de natuur voorop te stellen.

Komende jaren zal veel aandacht uitgaan naar de gebiedsgerichte aanpak rond stikstof, bodemdaling en biodiversiteit. Een ingrijpende transitie van de landbouw in overleg met alle belanghebbenden –van boer tot consument- is noodzakelijk. Ik blijf werken, samen met de landbouwwerkgroep van GroenLinks Noord-Holland, aan een visie voor een vitaal en gezond platteland.   

Nevenfuncties

  • Freelance tekstschrijver

Contactpersoon

Rien is contactpersoon voor de regio Zuid-Kennemerland