Op maandag 23 april stelden de Provinciale Staten van Noord-Holland een nieuwe referendumverordening vast. Alhoewel het goed nieuws is dat op provinciaal niveau de democratie niet wordt verschraald, is GroenLinks verbijsterd dat er over een provinciaal inpassingsplan (PIP-besluit), dat vaak om activiteiten met grote gevolgen voor de omgeving gaat, geen referendum kan worden gehouden. Een voorstel van GroenLinks om een PIP-besluit wel referendabel te maken werd door de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en PvdA) verworpen.

Een PIP is vergelijkbar met een bestemmingsplan van de gemeente, maar met een breder provinciaal belang. Het is een plan waarin wordt aangegeven welke functies op een bepaalde locatie wel of niet toegestaan worden. Zoals een gebied waarvoor is vastgelegd dat dat bedoeld is voor een windmolenpark of voor de aanleg oof verlegging van een weg. In afgelopen jaren namen Provinciale Staten van Noord-Holland PIP-besluiten over bijvoorbeeld de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, windpark Westfrisia, HOV in ’t Gooi, de netuitbreiding in de kop van Noord-Holland en de geluidscontouren van de haven in Amsterdam.

Fred Kramer, Statenlid van GroenLinks, vindt het wenselijk en nodig dat Noord-Hollanders juist over zulke grote besluiten een referendum aanhangig kunnen maken. ‘Dit zijn nou bij uitstek de beslissingen die er voor de inwoners van Noord-Holland toe doen. Waarom zouden we hen juist op die grote onderwerpen de mogelijk ontnemen om zich achteraf daarover uit te spreken? Het is mooi dat het correctief referendum in Noord-Holland niet wordt afgeschaft, maar ik kan er echt niet bij dat PIP-besluiten van het referendum worden uitgesloten. In alle andere referendum-provincies zijn dit soort besluiten wel referendabel. Een vreemde en aanvechtbare politieke keus.’